Zonta членство

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ „СВЕТА СОФИЯ”

ПРЕАМБЮЛ

 • Zonta Logo

  ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“

  е организация с идеална цел, създадена през 2004 година и фигурира в регистъра на БУЛСТАТ под №131471085. Организацията е регистрирана съгласно закона за юридическите лица с нестопанска цел и има за цел да търси и реализира подходи за овластяване на жени и изграждане на балансирано гражданско общество чрез реализиране на равни възможности и застъпничество.

 • Zonta Logo

  ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“

  е част от Зонта Интернешънъл световна организация със стогодишна история на изявени жени от различни професии, които заедно работят за подобряване статуса на жените в обществото чрез взаимопомощ и подкрепа.

 • Zonta Logo

  ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“

  Мисията е да насърчава и подкрепя жени от различни общности да поемат отговорност и да работят активно за своето социално развитие, подобрявайки своя правен, политически, икономически, образователен и здравен статус, чрез образование и обучение.

За да постигне своята мисия ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“

 • създава условия за делови, културни и духовни контакти между членовете на клуба и между тях и други физически и юридически лица;
 • организира срещи, симпозиуми, семинари, конференции, курсове, изложби и прочие за обмяна на идеи в областта на професионална, научна и творческа реализация на жените;
 • членува в „Зонта Интернешънъл” и осъществява контакти с други национални и международни организации със сходни цели;
 • съдейства за установяване на възможности за участие на жените в стопанския и културен живот, като организира различни изяви /концерти, спектакли, изложби, бизнес срещи и др./; подпомага достъпа на жените до заетост и продължаващо образование;
 • съдейства за организиране на издателска, рекламна, импресарска и търговска дейност във връзка с реализацията на целите на сдружението;
 • съдейства на държавни органи и научни органи в дейността им свързана с целите на сдружението;
 • организира разрешени от закона дейности за реализиране на приходи с цел осъществяване на целите, задачите и дейността на сдружението;
 • изразява становища, изготвя предложения за нормативни актове и решения пред държавни органи, организации, стопански субекти и юридически лица, отнасящи се до практическото реализиране на целите на сдружението;
 • провежда просветна дейност, разпространява печатни и електронни материали за целите и дейността на сдружението, както и на информация за сходни движения в световен мащаб;
 • разработва самостоятелно проекти в областта на целите на сдружението; съдейства и участва в проекти по чужда инициатива, съвместими с насоките на работа на сдружението; кандидатства с проекти за държавно, европейско, международно и смесено финансиране, както и по всякакви други грантови схеми, в това число и такива, организирани от други ЮЛНЦ;
 • участва в регионални, национални и международни прояви чрез мрежа от партньорски женски и младежки организации за осъществяването на своите цели;
 • създава, организира и ръководи дейността на свое младежко подразделение – Z и Golden Z клуб и участва в проекти за финансиране по младежки програми;

За да постигне своята мисия ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ си поставя следните цели:

 • да формира, изразява и защитава справедливостта, общочовешките права и фундаментални свободи на регионално, национално и глобално ниво;
 • да подобрява правното, политическото, икономическото, образователното, здравното и професионалното положение на жените в местен и световен мащаб;
 • да провежда обществено-полезна дейност, насочена към най-пълно и цялостно реализиране на жената в икономическия, политически и социалния живот, съобразно най-високите международни стандарти;
 • да оказва помощ и да сътрудничи с всички държавни, обществени организации и физически лица, които застъпват целите на сдружението за подобряване правното, политическото, икономическото, образователното, здравното и професионалното положение на жената;
 • да участва в разпространяването на информация относно целите и дейността на сдружението, на „ЗОНТА интернешънъл” и на останалите „ЗОНТА Интернешънъл” – Клубове;
 • да подпомага осъществяването на идеалите за мир, добруване, справедливост и утвърждаване на етичните стойности в регионален, национален и световен план;
 • да оказва помощ и сътрудничи с всички държавни и недържавни органи, организации и физически лица, които защитават интересите на лица в неравностойно социално положение;
 • да развива и защитава интересите на членовете си в съответствие със законите;
 • да организира дискусии и форуми, кръгли маси и др. под. по целия диапазон на женската проблематика, включително и с международно участие;

Чл. 1. (1) Този кодекс определя правилата за поведение на членовете, сътрудниците и ръководството на ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на неправителствените организации в България.

(2) ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ декларира, че:

 • Е юридическо лице с нестопанска цел;
 • Подкрепя, отстоява и развива ценностите на гражданското общество, зачита върховенството на закона, толерира различията и отхвърля всякакви форми на дискриминация и насърчава активното гражданско участие в обществено-политическия и икономически живот на РБългария;
 • Работи за утвърждаване на ролята на неправителствения сектор в българското общество като партийно неутрален застъпник и представител на обществени интереси, равноправен и отговорен партньор на държавата, местната власт и бизнеса;

 

Чл. 2. (1) Дейността на членовете и сътрудниците в ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

(2) Законност – дейността се извършва при строго спазване на Конституцията и законите на Република България, и съобразно установените вътрешни правила в ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“

(3) Лоялност е поведение, което членовете следват в интерес на обществото, сдружението и колегите си, при изпълнение на политиката на ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“, основаваща се на принципите на правовата държава.

(4) Честност – членовете в зависимост от функциите, които изпълняват, осъществяват действия, предлагат и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в държавните институции.

(5) Безпристрастност – членовете извършват дейността си обективно и добросъвестно, като се стремят вярно, точно и безпристрастно да събират, анализират и оценяват всички факти и обстоятелства свързани с работата им, без да допускат влияние на собствени или чужди интереси.

(6) Политическа неутралност – членовете не допускат в своята работа да бъдат повлиявани от свои или чужди политически пристрастия.

(7) Отговорност е поведение, което членовете следват, в своя обществен и личен живот.

(8) Отчетност – членовете осъществяват своята дейност по начин и даващ възможност да се видят ясно техните действия и резултатите от извършената работа.

 

Чл. 3. (1) Документите, данните и информацията в ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ могат да се използват от членовете, само за изпълнение на задължения им, и при спазване на разпоредбите за защита на лични данни на трети лица.

(2) Членовете трябва да предприемат необходимите действия за гарантиране на сигурността и недопускане на неразрешено разкриване на защитената информация.

Чл. 4. (1) При изпълнение на задълженията си членовете опазват имущество на сдружението с грижата на добър стопанин.

(2) При повреда или загуба на информация, документи или имущество на сдружението, всеки член е длъжен да своевременно да информира управителния съвет.

(3) Членовете нямат право да предоставят достъп до документи, информация или имущество на сдружението на външни лица, освен в случаите предвидени от закона.

Раздел I - Взаимоотношения с граждани

Чл. 5. (1) Членовете или доброволеците изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи, лица и потребители на услуги предоставени от ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“, и правят всичко възможно, за да бъде обслужването достъпно за всеки.

(2) Всеки член е длъжен да опазва данните и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните му задължения.

Чл.6. (1) Всеки член е длъжен да се отнася любезно, възпитано и с уважение към гражданите, като зачита техните права и достойнството на личността им и се въздържа от каквито и да било прояви на дискриминация на политическа, идеологическа, езикова, полова, расова, етническа и религиозна основа.

(2) При обслужване на граждани същият следва да не провокира с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им се стреми да ги преустанови.

(3) Длъжен е да запази спокойствие и да контролира поведението си, независимо от възникналата ситуация.

Чл. 7. (1) Членовете не трябва да правят грешни или подвеждащи устни или писмени изявления по въпроси относно дейността на сдружението.

(2) При допускане на грешка от страна на член на сдружението при или по повод работата му по даден проект, същият е длъжен в максимално кратък срок да поправи грешката като предприеме действия за уведомяване на заинтересованото лице.

Чл. 8. Членовете не трябва да се отнасят привилегировано или да предоставят нерегламентиран достъп до документи и информация на трети лица, освен ако изрично се изисква от закона.

Чл. 9. Всеки член е длъжен да предоставя без забавяне информация по исканията на гражданите. Той трябва да удовлетворява точно и своевременно тези от тях, които са законосъобразни, и да съдейства за признаването на техните права и законни интереси.

Раздел ІI - Взаимоотношения с ръководството

Чл. 10. (1) Членовете подпомагат Управителният съвет с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на Стратегията за развитие на ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяване правомощията на неговите ръководители.

(2) Когато прави предложения пред Управителният съвет, следва да предостави предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.

Чл. 11. (1) Членовете са длъжни да спазват управленската йерархия, като зачитат, изпълняват и подкрепят политиките и процедурите на Стратегията за развитие на ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“.

Раздел ІІІ - Взаимоотношения между членовете на сдружението

Чл. 12. (1) ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“поощрява работата в екип и ротацията на задачи, като цели да се използва ефекта на синергията.

(2) Синергията се поражда при креативна съвместна работа, когато участниците взаимно се инспирират, което естествено е възможно само, когато всички членове на екипа заемат равностойни позиции в него.

Чл. 13. (1) В отношенията между членовете следва да се проявява уважение, коректност и толерантност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.

(2) следва да се уважава мнението на всеки отделен член и се съобразява с правото им на личен живот.

Чл. 14. (1) Не се допуска отправянето на обидни квалификации и дискриминационно отношение между членовете в ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“.

2) Членовете трябва да се стремят да предотвратят конфликтни ситуации помежду си. Недопустимо е възникването на конфликт между членове на сдружението в присъствието на трети лица.

Чл. 15. (1) Отговорни за поддържането на честни, коректни и професионални взаимоотношения между членовете е управителния орган на сдружението.

(2) Лични противоречия се разрешават с помощта на председателя на управителния съвет.

Раздел I. - Конфликт на интереси

Чл. 16. (1) Член на сдружението не може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

(2) При възлагането на задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт с неговите частни интереси, всеки член следва да откаже поемането на такъв ангажимент.

(3) Всеки член, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“, незабавно уведомява за това Управителният съвет в писмена форма.

 

Чл. 17. (1) Никой член не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.

(2) Членовете, напуснали организацията, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

Раздел II - Грешки, нередности

Чл. 18. (1) Грешка е всяко единично, индивидуално, непреднамерено съответствие, отклонение и/или пропуск от установен регламентиран режим на работа, която може да повлияе на екипа или на потребителите на услугите на организацията.

(2) Който установи писмени грешки, грешки при пресмятането и неспазване на нормативни разпоредби, е длъжен да уведоми прекия си ръководител, който да предприеме необходимите действия за отстраняването им.

Чл.19. Процедурите за докладване и поправяне на грешки имат за цел свободното докладване при волно/неволно нарушение за изясняване на възникналите казуси с оглед избягване на неблагоприятен изход и гарантиране на ефективна работа в сдружението.

Чл. 20. Под нередност се разбира всяко нарушение, като резултат от действие/бездействие на член или доброволец, което може да доведе до негативни последици за екипа, за самото сдружение или клиентите.

Раздел III - Злоупотреби и измама

Чл. 21. Злоупотреба по смисъла на този кодекс е:

(1) Злоупотреба с власт – злоупотреба с положение на йерархическа зависимост и/или чрез даване, получаване или обещане на облаги, за да се извърши или не дадено действие, изготви или не даден документ, да не се сигнализира за дадено нарушение и други подобни върху лице в йерархическа подчиненост или извършено от лице, което упражнява контрол.

(2) Злоупотреба с влияние – използването на позиция на сила спрямо лице за упражняване на натиск върху него, с или без пряка заплаха, по начин който ограничава възможността му да вземе обосновано решение или изобщо да вземе решение.

(3) Злоупотреба с информация – разпространяването, предоставянето, побликуването, използването или разгласяването по друг начин на факти и обстоятелства, за които не е получено съответното разрешение от оправомощените за това лица.

(4) Злоупотреба с доверие – когато член/доброволец действа съзнателно против интересите на сдружението или отделният клиент и уронва престижа на сдружението.

Чл. 22. (1) „Измама“ е преднамерено действие на едно или повече лица от ръководството, лица които са натоварени с общо управление, членове, доброволци, партньори или трети лица, включващо използването на заблуда за придобиването на материални облаги, причиняване на имуществена вреда или придобиване на несправедливо предимство.

(2) Под измама следва да се разбира умишлено действие, свързано с прикриване или изкривяване на информация в нарушение на конкретнo задължение.

Чл. 23. Всеки член на сдружението е длъжен да докладва в случай, че установи неточности, отклонения и несъответствия, произтичащи от измама, като се спазват следните процедури и линии за докладване:

1/ Подходящо ниво за докладване е поне едно ниво над това, заемано от лицата, които изглежда че имат връзка с неточностите, отклоненията и несъответствията или съмнението за измама;

2/ Независимо от новото на докладване по преходните точки, всеки член има право да уведоми за констатираните неточности, отклонения и несъответствия председателя на сдружението;

3/ В случай, че членът има съмнения за почтеността или честността на лицата по предходните точки, следва да отнесе опасенията си към Управителния съвет и Общото събрание за предприемане на последващи действия.

Чл. 24. Лицата по предходният член са длъжни да предприемат адекватни мерки за закрила на лицето подало сигнал по реда на този раздел, включително и прикриване на неговата самоличност, доколкото нормативните актове и фактическите обстоятелства позволяват това.

Раздел IV - Принципи за професионално поведение

Чл. 25. (1) Членът /доброволецът противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия.

(2) Не се допуска финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и приемане на подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят при вземане на решения или да нарушат професионалния подход по определени въпроси.

(3) Членовете/ доброволците не използват информацията станала им известна, при или по повод изпълнение на задълженията им, в свой или чужд личен интерес.

Чл. 26. Членовете не трябва да изразяват лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“.

Чл. 27. (1) Документите и данните в организацията могат да се използват от членовете при спазване на правилата за защита на информацията.

(2) Членовете са длъжни да предприемат необходимите действия с цел гарантиране на сигурността и недопускане на неразрешено разкриване на защитената информация и/или данни и информация от дейността на сдружението.

Чл. 28. Членовете на сдружението не допускат изразяване на дискриминация, предубеждения и грубо отношение и език, основани на раса, култура, възраст, пол, увреждания, религия, сексуална ориентация или политически възгледи.

Чл. 29. (1) При изпълнение на задълженията си и в обществения си живот, всеки член следва поведение, което не уронва престижа на организацията и на неправителствените организации.

(2) Членовете не допускат поведение, несъвместимо с добрите нрави.

(3) Всеки член се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си.

Чл. 30. Членовете не могат да участват в скандални прояви, с които да накърни престижа на неправителствените организации и в частност – на ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“.

Чл. 31. Етичният кодекс подлежи на задължително спазване от всички членове, доброволци и ръководни лица в ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“, като всяко нарушение на установените с него правила ще бъде разглеждано като основание за търсене на отговорност, съгласно Устава на сдружението.

Чл. 32. Този кодекс следва да се доведе до знанието на всички членове, доброволци и ръководни лица в ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ за сведение и изпълнение, като запознаването с неговото съдържание се удостоверява лично от всеки член чрез подпис.

Чл. 33. За осигуряване на добро управление на ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“:

(1) Има колективен върховен орган, който функционира на принципа на мандатност.

(2) Членовете на управителният съвет трябва да се стремят към професионализъм – постигане на възможно най-високо качество при осъществяване на дейността си.

(3) Управленския орган разпределя отговорностите в рамките на организацията и изгражда механизми за вътрешен контрол.

(4) Надграждане и управление на системите за качество в организацията.

Чл. 34. За осигуряване на прозрачност на своята дейност организацията ясно формулира и осигурява публичен достъп до:

(1) Мисия и цели на сдружението

 • Средствата за постигане на целите (приоритети, дейности, програми);

(3) Управленската структура на сдружението (устав, състав на върховния и управителният орган);

(4) Процесът на вземане на решения (правила, регламент за провеждане на конкурси);

(5) Сдружението проявява стремеж за редовно информиране на обществеността за резултатите от своите действия и възникващите проблеми, да търси солидарност и подкрепа, разяснявайки смисъла им за общественото благо. За целта поддържат редовна връзка с медиите;

(6) Сдружението алармира чрез медиите за всички проблеми във вреда на обществения интерес, на които са се натъкнали при изпълнение на своите дейности, или при провеждани от организацията целеви наблюдения на дейността на институциите.

Чл. 35. За гарантиране на отчетност на своята дейност ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Св. София“:

(1) Стриктно съблюдава всички законови изисквания, изискванията на своите донори и съответните програми за финансиране;

(2) Всяка година отчита публично своята дейност, като посочва източниците и размера на получените финансирания и дарения (при донори пожелали да бъдат анонимни се посочва само размера на финансирането), начините на разходване на средствата – дейности, програми, проекти и постигнати резултати;

(3) При извършване на рефинансиране финансиращата организация включва в годишните си отчети информация за получателите на средства, размера на финансиранията, темите на финансираните проекти;

(4) При осъществяване на техническа помощ за финансиращи програми организациията осигурява публичен достъп в рамките на позволеното в договора с възложителя до информация за регламента на конкурса, получателите на средствата, размера на финансирането, темите на финансираните проекти.

Чл. 36. При осигуряване на финансиране и набиране на средства ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ гарантира, че:

(1) Всички дейности по набиране и получаване на средства, както и тяхното усвояване, са в съответствие с мисията и целите на организациията.

(2) При кандидатстване пред финансиращи програми с проект организациията представя себе си, дейността си и планираните дейности реалистично, като изрично посочва своите партньори и донори и не въвежда в заблуждение относно своите минали постижения и планирани резултати.

(3) Получените дарения и финансирания се използват стриктно за целта, за която са отпуснати;

(4) Кампаниите за набиране на средства са действителни, а не фиктивни, предоставящи коректна информация за организацията, която ги провежда, и за предназначението на набраните средства.

(5) Сдружението обявява публично приходите, набрани от кампаниите и разходите по осъществяването им.

(6) Сдружението не участва в схеми за пране на пари, корупционни практики, финансови измами и терористични дейности и информира компетентните органи за получени предложения за участие в такива.

Чл. 37. По отношение на конфликти на интереси:

(1) ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ се стреми във всяко свое действие да избягва ситуации на конфликти на интереси.

(2) Организациите ясно регламентират вътрешен механизъм за регистрация и правила за разрешаване на конфликти на интереси, в случай на регистрирани такива.

(3) Член на общото събрание или член на ръководната структура не трябва да участва в обсъждане или вземане на решения по въпроси засягащи ги директно (като преизбиране или лично възнаграждение).

(4) Член на общото събрание или член на ръководната структура, както и служителите трябва да декларират всяка актуална или потенциална възможност за конфликти на интереси.

Чл. 38. При предоставяне и използване на информация, свързана с дейността, ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ се задължава да:

(1) Интерпретира обективно и достоверно данните и резултатите от свои и чужди изследвания, анализи и други.

(2) Представя, разпространява и използва свързана с дейността си информация по неподвеждащ начин.

(3) Цитира акуратно източниците на информация;

(4) Зачита правата на интелектуална собственост;

(5) Осигурява публичен достъп до продуктите от своята дейност след отчитането на съответните проекти пред донора.

Чл. 39. В своите отношения с политически партии ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“:

(1) Може да взема участие в политическия процес – доколкото част от легитимните задължения на сдружението са да повлияват политиките в полза на обществения интерес. Но сдружението никога не си поставя партийни цели и не извършва дейност в полза на политически партии и партийни интереси.

(2) Не защитава партийни интереси.

(3) Не извършва дейност в полза на политически партии и партийни интереси.

(4) Не финансира и не набира средства в полза на политически партии.

(5) Не извършва лобиране за тясно партийни цели.

 

Чл. 40. В своите отношения с бизнеса ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“:

(1) Се ръководи от обществените интереси и не защитава и не извършват дейност в защита на отделни корпоративни бизнес интереси.

(2) Не изгражда отношения с отделен търговец, които се явяват в противоречие със Закона за защита на конкуренцията.

(3) Не лобира за отделни и определени корпоративни бизнес интереси.

 

Чл. 41. При взаимодействия с публични власти ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ се придържа към следните принципи:

(1) При получаване и разходване на публични средства организациията съблюдава най-високи стандарти на отчетност и публично обявява факта, че разходва пари на данъкоплатците на Република България или друга държава;

(2) Ако организацията участва в планирането и управлението на публични средства, не участва в тяхното усвояване.

(3) Когато за осъществяване на дейността си организациията ползва публични имоти, тя не променя предназначението им.

(4) Взаимоотношенията с публичните власти се основават на диалог, толерантност, взаимно уважение и отговорност.

(5) При взаимодействие с публичните власти организациията не прави компромис с мисиите, принципите и ценностите си в името на спечелване на краткосрочни симпатии и дивиденти.

(6) Тонът на комуникация на организациията с публичните власти следва да е коректен и да не е преднамерено конфронтационен, но тезите, застъпвани от организацията трябва да се отстояват настоятелно на базата на убедителни правни стандарти и добри практики.

Чл. 42. ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ изгражда и поддържа взаимоотношения с НПО и групи на граждани, които се основават на:

(1) Признаване на еднакво значимата обществена роля на всички НПО независимо от тяхната дейност, обем, тип и обхват на дейността.

(2) Диалог, толерантност, взаимно уважение и отговорност.

(3) Солидарност към кампании и дейности на други НПО, но без да се допуска компромис с ценностите и мисията на организацията.

(4) Стремеж към консолидация и изграждане на мрежи с НПО като средство за повишаване на ефективността и ефикасността на НПО сектора и увеличаване на публичното благо.

Чл. 43. Ангажименти по отношение на корупцията
(1) Сдружението не постига нито една от целите си за предоставяне на услуги или за въздействие върху обществените политики чрез предлагане на подкупи на длъжностни лица.

(2) При кандидатстване по проекти пред национални или европейски институции сдружението се състезава единствено на базата на своите компетентности и не предлага никому и под никаква форма средства за осигуряване на преднина на своя проект.

 • 1. Настоящият Етичен кодекс влиза в сила от датата на утвърждаването му.
 • 2. Етичният кодекс е одобрен от Управителния съвет (УС) на ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ и подписан от Председателя на УС, като изяснява позицията на сдружението относно правилата за професионално поведение и етични норми. Отнася се до всички членове, консултанти и доброволци на сдружението.
 • 3.При приемане на нов член, управителният съвет е длъжен да го запознае с разпоредбите на този кодекс в 7-дневен срок.