ЗОНТА Клуб „Света София“

ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ е организация с идеална цел, създадена през 2004 година и регистрирана съгласно закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. Има за цел да търси и реализира подходи за овластяване на жени и изграждане на балансирано гражданско общество чрез реализиране на равни възможности и застъпничество. Основните ценности на които се гради нашата работа са подкрепата и застъпничеството, зачитането на различията и културна толерантност, откритост и прозрачност.

Мисията на ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ е да овластява жени от различни общности да работят активно за своето социално развитие чрез образование и обучение. Работим в тясно сътрудничеството с публичната администрация, различни бизнес организации, други представители на неправителствения сектор за реализация на програми и инициативи в подкрепа устойчивото развитие и овластяване на жените, за постигане на социална промяна.

Развиваме доброволчеството и филантропията, като инструмент за социална промяна и основен механизъм за насърчаване на солидарността като ценност.

 

Реализираме различни социално значими инициативи. Усилията ни са насочени в подобряване средата за развитие на граждански инициативи за стимулиране на равнопоставеност на половете и овластяване на жените, както и повишаване на обществения интерес към темата.

ЗОНТА клуб „Света София“ се бори за свят, в който няма насилие, дискриминация и правата на жените се уважават. Свят, в който всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в най-пълна степен, разполага с равни възможности, с достъп до образование и качествени услуги, и има възможност да прави информирани избори относно своя живот. В такъв свят жените имат достъп до всички ресурси и са представени в позиции за вземане на решения на равни начала с мъжете. В такъв свят никоя жена не живее в страх от насилие.