Нашите каузи

Равенство между половете

Прекратяване на насилието, основано на пола

ЗОНТА В ДЕЙСТВИЕ ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ предвижда свят, в който никоя жена не живее в страх от насилие. В продължение на години ние допринасяме за постигане на свят, свободен от насилие над жени и момичета, чрез подкрепа и застъпничество.

Застъпничество за равенството между половете

ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ се застъпва по различни въпроси, свързани с равенството между половете и овластяването на жените. В допълнение към усилията ни за застъпничество, образователните програми и проектите за подкрепа работят за овластяване на жените и им предоставят възможности да живеят наравно с мъжете.

Прекратяване на детските бракове

ЗОНТА В ДЕЙСТВИЕ В подкрепа на каузата за прекратяване на детските бракове ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ реализира собствени програми и проекти в областта на образованието и младежкото овластяване като превенция на детските бракове.

Разширяване на достъпа до образование

ЗОНТА В ДЕЙСТВИЕ ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ подкрепя своята кауза като предоставя стипендии за продължаващо образование и реализира проекти за достъп до обучения, образователни програми и нови технологии за достъп до качествено образование, чрез което да подпомогне укрепването на уменията и способностите на деца, младежи и жени, за подобряване качеството им на живот и тяхното приобщаване в колкото се може повече сфери от социалния и икономическия живот, като по този начин се насърчават принципите и политиките на равни възможности и борба със стереотипите, дискриминацията и предразсъдъците.
Младежко овластяване

Младежко овластяване

ЗОНТА В ДЕЙСТВИЕ ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ подкрепя своята кауза като реализира програми и проекти за детско и младежко овластяване, които търсят и популяризират подходи на работа с деца и младежи, основаващ се на развитие на силните им страни. В изпълнение на нашите програми и проекти се реализират дейности, които да подпомогнат деца и младежи да разберат своите права и да вземат участие в процесите на взимане на решения, които ги касаят. В подкрепа на каузата за детското и младежко овластяване ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ създаде Z Клуб „Света София - Следващо поколение“.