Zonta членство

ПОЛИТИКА и ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ПРЕАМБЮЛ

 • Zonta Logo

  ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“

  е организация с идеална цел, създадена през 2004 година и фигурира в регистъра на БУЛСТАТ под №131471085. Организацията е регистрирана съгласно закона за юридическите лица с нестопанска цел и има за цел да търси и реализира подходи за овластяване на жени и изграждане на балансирано гражданско общество чрез реализиране на равни възможности и застъпничество.

 • Zonta Logo

  ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“

  е организация с идеална цел, създадена през 2004 година и фигурира в регистъра на БУЛСТАТ под №131471085. Организацията е регистрирана съгласно закона за юридическите лица с нестопанска цел и има за цел да търси и реализира подходи за овластяване на жени и изграждане на балансирано гражданско общество чрез реализиране на равни възможности и застъпничество.

 • Zonta Logo

  ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“

  е част от Зонта Интернешънъл световна организация със стогодишна история на изявени жени от различни професии, които заедно работят за подобряване статуса на жените в обществото чрез взаимопомощ и подкрепа.

За да постигне своята мисия ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“:

 • създава условия за делови, културни и духовни контакти между членовете на клуба и между тях и други физически и юридически лица;
 • организира срещи, симпозиуми, семинари, конференции, курсове, изложби и прочие за обмяна на идеи в областта на професионална, научна и творческа реализация на жените;
 • членува в „Зонта Интернешънъл” и осъществява контакти с други национални и международни организации със сходни цели;
 • съдейства за установяване на възможности за участие на жените в стопанския и културен живот, като организира различни изяви /концерти, спектакли, изложби, бизнес срещи и др./; подпомага достъпа на жените до заетост и продължаващо образование;
 • съдейства за организиране на издателска, рекламна, импресарска и търговска дейност във връзка с реализацията на целите на сдружението;
 • съдейства на държавни органи и научни органи в дейността им свързана с целите на сдружението;
 • организира разрешени от закона дейности за реализиране на приходи с цел осъществяване на целите, задачите и дейността на сдружението;
 • изразява становища, изготвя предложения за нормативни актове и решения пред държавни органи, организации, стопански субекти и юридически лица, отнасящи се до практическото реализиране на целите на сдружението;
 • провежда просветна дейност, разпространява печатни и електронни материали за целите и дейността на сдружението, както и на информация за сходни движения в световен мащаб;
 • разработва самостоятелно проекти в областта на целите на сдружението; съдейства и участва в проекти по чужда инициатива, съвместими с насоките на работа на сдружението; кандидатства с проекти за държавно, европейско, международно и смесено финансиране, както и по всякакви други грантови схеми, в това число и такива, организирани от други ЮЛНЦ;
 • участва в регионални, национални и международни прояви чрез мрежа от партньорски женски и младежки организации за осъществяването на своите цели;
 • създава, организира и ръководи дейността на свое младежко подразделение – Z и Golden Z клуб и участва в проекти за финансиране по младежки програми;

Основните ценности на които се гради нашата работа са:

 • Подкрепа и застъпничество
 • Зачитане на различията и културна толерантност
 • Откритост и прозрачност

НАШИТЕ КАУЗИ

ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“

работи за създаването на условия за диалог между различните култури и общности, основан на взаимно уважение и зачитане на общите ценности. В основата на всички стратегии и инициативи на ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ са залегнали Всеобхватните цели за устойчиво развитие, които определят дневния ред на ООН и по-специално цел № 5, а именно постигане на равнопоставеност между половете и овластяване на жени и момичета.

 • Застъпничество за равенството между половете
 • Прекратяване на насилието, основано на пола
 • Прекратяване на детските бракове
 • Разширяване на достъпа до образование

За да постигне своята мисия ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ си поставя следните цели:

 • да формира, изразява и защитава справедливостта, общочовешките права и фундаментални свободи на регионално, национално и глобално ниво;
 • да подобрява правното, политическото, икономическото, образователното, здравното и професионалното положение на жените в местен и световен мащаб;
 • да провежда обществено-полезна дейност, насочена към най-пълно и цялостно реализиране на жената в икономическия, политически и социалния живот, съобразно най-високите международни стандарти;
 • да оказва помощ и да сътрудничи с всички държавни, обществени организации и физически лица, които застъпват целите на сдружението за подобряване правното, политическото, икономическото, образователното, здравното и професионалното положение на жената;
 • да участва в разпространяването на информация относно целите и дейността на сдружението, на „ЗОНТА интернешънъл” и на останалите „ЗОНТА Интернешънъл” – Клубове;
 • да подпомага осъществяването на идеалите за мир, добруване, справедливост и утвърждаване на етичните стойности в регионален, национален и световен план;
 • да оказва помощ и сътрудничи с всички държавни и недържавни органи, организации и физически лица, които защитават интересите на лица в неравностойно социално положение;
 • да развива и защитава интересите на членовете си в съответствие със законите;
 • да организира дискусии и форуми, кръгли маси и др. под. по целия диапазон на женската проблематика, включително и с международно участие;

Ангажиментът на ЗОНТА Клуб „Света София“

В своята работа ЗОНТА Клуб „Света София“ се ръководи от убеждението, че всички деца имат равни права и еднакво право на закрила и че всяка форма на злоупотреба с децата включва нарушение на правата на децата.

За да бъдат гарантирани правата на децата и да бъдат предотвратени рисковете, стоящи пред децата, с които работи ЗОНТА Клуб „Света София“ се разработи тази политика за закрила. Тя изразява ангажимента и конкретните мерки, които организацията ще изпълнява в своите дейности с и за деца.

 • Zonta Logo

  ЗОНТА Клуб „Света София“ изпълнява

  своята политика с убеждението, че всички дейности и мерки са и трябва да бъдат съобразени с най-добрия интерес на детето. За да бъде това възможно, организацията обръща специално внимание на мненията на децата и тяхното участие в засягащите ги дейности и процеси.

 • Zonta Logo

  ЗОНТА Клуб „Света София“ поема ангажимента

  да запознае всички свои служители, доброволци, лица, наети на временни договори, стажанти и практиканти с настоящата политика и да приложи всички предвидени мерки, гарантиращи, че те ще се ръководят от нея.

 • Zonta Logo

  ЗОНТА Клуб „Света София“ чрез настоящата си политика

  се ангажира да отделя необходимото внимание на всички възникнали опасения и ситуации, включващи потенциален риск или продължаващо нарушаване на правата на децата, и да реагира съобразно международното, националното законодателство и заложените в този документ правила и процедури. В този смисъл, професионалистите, служителите и децата, включени в дейности на организацията, биват насърчавани да изразяват своите опасения и впечатления открито и отговорно.

 • Zonta Logo

  ЗОНТА Клуб „Света София“ ще положи всички усилия

  да разпространява добри практики по закрила на децата, включително и настоящата политика и процедури, така че все по-вече да се разпознава важността на целенасоченото поведение на професионалистите и организациите за гарантиране благосъстоянието на децата.

 • Zonta Logo

  ЗОНТА Клуб „Света София“ се ангажира да търси

  постоянен диалог за максимално уеднаквяване и усъвършенстване на местните и национални принципи и процедури в политиката за закрила на детето. За тази цел организацията ще се стреми да гарантира, че нейните партньори разбират своята отговорност в общите усилия за благосъстоянието на децата и че също поемат ангажимент за изпълнението на минимални стандарти за закрила.

 • Zonta Logo

  ЗОНТА Клуб „Света София“ се ангажира да разработи

  система за оценяване рисковете за децата от всички организационни функции и дейности, които извършва и ще информира управляващите органи относно извършените оценки на риска периодично.

Въведение

Закрилата на детето представлява, както лична, така и корпоративна отговорност като настоящият документ очертава политиката и минималните общи стандарти за закрила на детето, които Сдружение ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ въвежда със съответните процедури и механизми в своята дейност.

Основната цел на Политиката за закрила на детето е да защити правата на децата чрез създаване, популяризиране и утвърждаване на добри практики и премахване на лошите такива, за изграждане на среда, която е доказано безопасна за подрастващите. Всички форми на злоупотреба/насилие и експлоатация на деца са недопустими.

Ние вярваме, че е от решаващо значение, да се гарантира, че децата и младежите имат права, израстват в сигурна и безопасна среда, среда, в която те могат да правят избори, да изразят мнение и ефективно да взаимодействат с други деца и възрастни.

ЗОНТА Клуб „Света София“ работи за защита и утвърждаване правата на деца и младежи, както и подпомагане на тяхното благосъстояние, чрез мотивация за личностна изява и придобиване на действащи умения за подобряване качеството им на живот и тяхното приобщаване в колкото се може повече сфери от социалния живот.

ЗОНТА Клуб „Света София“ търси и реализира подходи на работа с деца и младежи, основаващ се на развитие на силните им страни, като същевременно гарантира техните права и благосъстояние.

Настоящата политика се основава на мисията на ЗОНТА Клуб „Света София“, като гарантира правото на децата на закрила от насилие, от неподходящо отношение от страна на персонала, лица, наети на граждански договор, доброволци и партньори на организацията, без да се допускат ограничения, основани на раса, пол, имуществено състояние, религия, образование или наличие на увреждане.

Децата и младите хора се нуждаят от подкрепа и сигурност поради много причини. Те могат да се нуждаят от закрила от ефектите на бедността, вредите, изолацията и насилието. Но в допълнение към тези икономически, социални и политически проблеми, засягащи голям брой деца, отделни деца също могат да бъдат в риск от специфични форми на злоупотреба от страна на възрастни и други деца.

Политиката ще гарантира качествен подбор и задържане на членове, служители, сътрудници и доброволци към организацията. Тя ще внесе яснота относно отношението, което се очаква да проявяват всички служители към децата, както и относно насоките за действие в случай на опасения относно безопасността на дадено дете.

Ясно разписаните процедури за действие при постъпване на сигнал за съмнение, твърдение или жалба за насилие, ще спомогнат за предотвратяване или намаляване до минимум на лъжливи обвинение към служители, членове и сътрудници на организацията и ще допринесат за създаване на нормална работна обстановка.

Към кого е насочен този документ?

 • Управителен съвет

 • Контролен съвет

 • Общо събрание

 • Администрация

Настоящата политика представлява изложение, с което организацията демонстрира своята ангажираност за предпазване на децата от насилие, като предоставя насоки и стандарти, които трябва да бъдат приложени в практиката. Включва набор от различни мерки като: процедура за набиране, подбор и обучение на персонал и доброволци, преглед на структурата и управлението на организацията, създаване на възможности да бъдат изслушвани децата и техните мнения да бъдат взимани под внимание, внедряване на наръчници и системи за контрол на качеството и ефективността, както и разработване на прозрачни процедури за действие при сигнали за насилие над дете от служител, доброволец или партньор на организацията.

Тя способства за създаване на безопасна и сигурна среда за децата и показва, че Зонта Клуб „Света София“ приема своите задължения и отговорности в тази връзка целенасочено и отговорно.

Цели на политиката

Преди всичко, настоящата политика разглежда децата не просто като обект на закрила, но и като носители на права. В този смисъл, подобна политика и процедури са само предпоставка за гарантиране най-добрия интерес на децата.

Изработването и прилагането на мерки за закрила на децата свежда до минимум потенциалните рискове от насилие над и експлоатация на децата, с които организацията работи, което е и условие за утвърждаване на останалите техни права и техния най-добър интерес.

Прилагането на политиката по закрила на децата:

 • дава указания на служителите за допустимите граници в общуването и предпочитаното поведение при работа с деца;
 • подпомага служителите да идентифицират потенциалните рискове при съвместната работа с деца в и извън работното място и/или местоживеенето;
 • очертава възможните начини, по които служителите могат да действат в случаи на доказана опасност от насилие над или злоупотреба с деца или в случаи на претърпянонасилие или злоупотреба.

Прилагането на политиката по закрила на децата позволява на организацията да постави ясни очертания на своя ангажимент при работата си с деца, което се отразява и върху подобряването на ефективността на организацията в областта. Позволява още и да усъвършенства подхода си при подбор на персонал и да избегне работата с лица, които потенциално да злоупотребят със своето положение. Всичко това намалява риска от фалшиви или злоумишлени обвинения в злоупотреба с дете, което потенциално може да разруши репутацията на самата организация, а и на НПО-сектор като цяло.

Установяването на единен и синхронизиран минимум от мерки по закрила на децата гарантира ефективността в провежданите от организацията дейности, също така за превенция на насилието и злоупотребата с деца и за координираните усилия за оказване на помощ и подкрепа в случаи на претърпяно насилие.

Водещи принципи при изпълнението на политиката

Политиката на Национална мрежа за децата за закрила на детето се основава на принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето. КООНПД дава цялостната рамка за закрила за всички деца.

Следните членове от КООНПД формират специфичната основа на закрилата на детето в организацията: чл. 1 – дефиниция за дете; чл. 2 – недискриминация; чл. 3. (1.) – най-добрият интерес на детето, чл. 3. (2) – задължения за грижа и закрила, чл. 12 – участие, чл. 13 – свобода на изразяването, чл. 19 – закрила от насилие, чл. 32, чл. 33, чл. 34, чл. 36, чл. 37 (a) – закрила от икономическа експлоатация, употреба на психоактивни вещества, сексуална злоупотреба и всички други форми на експлоатация; измъчване, жестоко, нехуманно или деградиращо отношение или наказание.

Политиката на ЗОНТА Клуб „Света София“ за закрила на детето е изготвена и се прилага в синхрон с националното законодателство на Р България и в частност със Закона за закрила на детето, по-специално с чл. 3, чл. 7, чл. 11, чл. 11а и чл. 12.

Политиката на ЗОНТА Клуб „Света София“ се ръководи от определени ценности и принципи, които организацията съблюдава в своята цялостна работа. Етичният кодекс на Зонта Клуб „Света София“ посочва като някои от водещите принципи:

Правата на децата

Правата на децата са основна ценност за ЗОНТА Клуб „Света София“ – здравето, безопасността, благосъстоянието и най-добрите интереси на децата се поставят над интересите на отделните възрастни, организации и заинтересовани страни, като те са длъжни да ги уважават и да улесняват тяхната реализация. Тези права са взаимносвързани и взаимоутвърждаващи. Те зачитат гледната точка на детето и неговото активно участие в реализирането им, което зависи от степента на зрялост и се променя с възрастта.

Недискриминацията

Ние уважаваме и работим с децата, техните семейства и общности независимо от техния етнос, раса, вяра, пол, убеждения, сексуална ориентация и други различия, които могат да бъдат основа на дискриминация. Всяко действие, насочено към специфична група се планира по начин, който утвърждава равнопоставеността и включването.

Детското участие

Вярваме, че децата трябва да бъдат окуражавани и подкрепяни да участват при вземането на решения и формирането на политики, които ги засягат, и ще насърчаваме това тяхно право във всички наши действия Нашите инициативи признават способностите, интересите и желанията на децата и да им позволяват да участват пълноценно в тях. Инициативите трябва да са изградени на принципа на пълноценната комуникация и справедливото разпределение на отговорностите и доверие между организациията и децата участници.

В най-добрия интерес на детето

Нашите инициативи в най-добрия интерес на детето са на две нива. Първо, действията и инициативите, насочени към конкретно дете са съобразени с неговите уникални характеристики и обстоятелства, при които живее. Второ, всички решения и действия, програмни или административни, които имат влияние върху отделни групи деца или децата като цяло, зачитат техния колективен интерес. Инвестирането в децата, тяхното развитие и благосъстояние ще подкрепи разгръщането на техния потенциал, тяхната независимост и ще доведе до благоденствие за цялата нация.

Зачитане и надграждане на силните страни

Ние отчитаме факта, че децата, семействата и общностите имат силни страни, ресурси и капацитет, които могат да служат като отправна точка при интервенциите. Ние вярваме, че задълбоченото изучаване и разбиране на социалния контекст и позитивните традиционни практики може да бъде здрава основа за устойчиви и ефективни дейности и възможности за защита на децата.

Да не вредим на децата

Когато организираме нашите дейности и инициативи ние си даваме сметка за евентуални неволни негативни влияния върху децата и младежите. С тази цел ЗОНТА Клуб „Света София“ е изградил механизми за мониторинг и оценка на ефекта от изпълнението върху децата, както и възможности за ревизиране на подхода и дейностите с цел предотвратяване на навреждането на деца.

Откритостта и прозрачността

в процеса на взимане на решения в организацията и във всички действия, които предприемаме.

Работата в партньорство

За нас партньорството е водещ инструмент, който помага да се определят и споделят приоритетите ни и мобилизира капацитета за постигане на целите на организацията.

Допълнително, ЗОНТА Клуб „Света София“ ще поддържа като принципи в политиката си за закрила на децата, както следва:

 • Децата са индивиди, които имат свои нужди, желания и чувства.
 • Интересите на детето са винаги най-важното съображение, включително в конфликтни ситуации, в които организацията е намесена.
 • Мрежата от членове, партньори и съмишленици, която ЗОНТА Клуб „Света София“ представлява, е основен ресурс за усъвършенстването и разпространяването на практиките по закрила на национално ниво.

Основните принципи, на които отговарят стандартите са пряко обвързани с правата на децата и са съобразени с българското и международно законодателство. Те отразяват минималните изисквания, които трябва да бъдат покрири от ЗОНТА Клуб „Света София“, за да се гарантира ефективна защита на детето от злоупотреби.

СТАНДАРТ 1

ЗОНТА Клуб „Света София“ има изготвен писмен документ относно Политиката за гарантиране безопасността на децата.

Критерии за прилагане на Стандарт 1

1.1. В Сдружението е налице Политика за закрила на детето.

1.2. Политиката е изписана на ясен и достъпен език.

1.3. Политиката е одобрена и приета от Управителния съвет на сдружение ЗОНТА Клуб „Света София“ и е подписана от Президента на Клуба.

1.4. Политиката засяга всички сфери на дейност на ЗОНТА Клуб „Света София“.

1.5. В Политиката ясно е изписано разбирането на ЗОНТА Клуб „Света София“ за злоупотреба и насилие над дете.

1.6. Политиката за закрила на детето спомага за осигуряване на безопасна и позитивна среда за децата.

1.7. Политиката и всички свързани с нея документи са задължителни за всички служители на организацията, както и за доброволци и лица, наети на граждански договор. Всички служители, без изключение, се задължават да подпишат Декларация, че са запознати и приемат Политиката за закрила на детето на сдружението.

1.8. Положенията и процедурите, уредени с тази политика, се преразглеждат на всеки пет години (с избора на нови членове на УС) или по-често, ако това се налага поради промени в законодателството на страната или поради други извънредни обстоятелства по преценка на ЗОНТА Клуб „Света София“.

СТАНДАРТ 2

Прилагане на Политиката за закрила на детето в действие

Критерии за прилагане на Стандарт 2

2.1. Налице са ясни правила за закрила на детето, описващи стъпките, които следва да бъдат предприети при наличие на опасения за безопасността на дадено дете.

2.2. С правилата за закрила са запознати всички служители и те са на разположение за всички – деца, родители, обгрижващи, консултанти, доброволци.

2.3. На всяко равнище на управление в сдружението има определено лице, което пряко отговаря за изпълнение на правилата за закрила на детето.

2.4. Налице е процедура за документиране на инциденти и сигнализиране на съответните служби.

2.5. Налице е процедура за обработка на жалби.

2.6. Налице са насоки за спазване поверителността на споделеното като ясно се посочва, че най – важно е благосъстоянието на детето.

СТАНДАРТ 3

Предотвратяване на вредното въздействие върху деца

Критерии за прилагане на Стандарт 3

3.1. Налице е методология за подбор и адаптивно обучение на служители, доброволци, консултанти и оценка на тяхната пригодност за работа с деца.

3.2. Всеки новонает служител предоставя актуални документи изискуеми по закон и/или надлежно изискани от работодателя, в т.ч. и препоръки.

3.3. Служител, който не прилага приетите от организацията стандарти, правила и процедури за закрила на детето, както и не спазва Правилника за дейността и Етичния кодекс на ЗОНТА Клуб „Света София“, подлежи на санкции, съгласно трудовото законодателство.

3.4. Проектите и програмите на Сдружението предвиждат механизми за адекватно наблюдение и закрила на децата във всеки един момент.

3.5. Когато грижите за дете се поверяват на семейство, различно от биологичното са налице процедури и механизми за оценка, че семейството е подходящо.

3.6. Всяко обучение/събитие организирано от ЗОНТА Клуб „Света София“ третира темата за закрила на детето от злоупотреба и насилие.

СТАНДАРТ 4

Процедури в изпълнение на Политиката

Критерии за прилагане на Стандарт 4

4.1. Политика и процедури за закрила на детето.

4.2. Етичен кодекс.

4.3. Регламент за детско и младежко участие.

4.4. Внедряване на Система за управление на качеството и ефективността в ЗОНТА Клуб „Света София“.

СТАНДАРТ 5

Обучение за гарантиране на безопасност на децата

Критерии за прилагане на Стандарт 5

5.1. Всички членове, служители, доброволци, консултанти и сътрудници на ЗОНТА Клуб „Света София“ преминават през инструктаж/адаптивно обучение за закрила на детето при своето постъпване.

5.2. Специалистите по подбор на персонала, са обучени в техники на безопасен подбор.

5.3. Определеното лице, което пряко отговаря за изпълнение на правилата за закрила на детето в организацията преминава специфично обучение веднъж годишно.

5.4. Обучението на децата се състои в получаване на съвети и подкрепа за това какви са техните права и как сами да се предпазват.

СТАНДАРТ 6

Гарантиране на еднакво право на закрила на всички деца без разлика на пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност.

Критерии за прилагане на Стандарт 6

6.1. В Политиката за закрила на детето ясно се посочва, че всички деца имат еднакво право на закрила.

6.2. Обученията и процедурите по закрила на детето помагат на служителите да разпознават рисковете, на които са изложени някои деца поради тяхната етническа и/или расова принадлежност, възраст, пол, религия, култура, увреждане.

6.3. В Етичният кодекс на организацията ясно се посочва, че всеки носи отговорност за взаимното уважение, толерантността и недискриминативността.

СТАНДАРТ 7

Прилагане на мониторинг върху изпълнението на Политиката за закрила на детето

Критерии за прилагане на Стандарт 7

7.1. Налице са писменни документи, от които е видно какви са процедурите и механизмите при прилагане Политиката за закрила на детето.

7.2. Налице са механизми за допитване на децата и родителите/обгрижващите относно политиката за закрила на детето и нейното прилагане.

7.3. Всички сигнали и случаи за упражнено насилие над дете се документират и подлагат на наблюдение и контрол.

7.4. Налице са механизми и процедури за наблюдение относно спазването на политиката за закрила на детето.

7.5. Политиката и процедурите за закрила на детето се преразглеждат на всеки 3 години и при необходимост се актуализират.

СТАНДАРТ 8

Работа с партньори по прилагане и изпълнение на Политиката за закрила на детето

Критерии за прилагане на Стандарт 8

8.1. Налице е процес на общуване с партньорите по проблемите за закрила на детето, обменя се информация и опит, разработват се качествени съгласувани подходи по закрилата на детето.

8.2. Партньорите са запознати със съществуващата Политика за закрила на детето и съпътстващите я процедури.

8.3. Политиката и механизмите за закрила на детето са основен елемент от споразуменията между партньорите.

ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ е независима доброволна организация в обществена полза, чиято мисия е партньорство с децата, младежите, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт за защита правата на детето в България. Ние развиваме съвременни практики имащи за цел да предоствят подкрепа за личностната и професионална изява на деца и младежи за подобряване качеството им на живот и тяхното приобщаване в колкото се може повече сфери от социалния живот, като по този начин се насърчават принципите и политиките на равни възможности и борба със стереотипите, дискриминацията и предразсъдъците.

1/Отговорността за прилагане на настоящата политика е на Президента на ЗОНТА Клуб „Света София“.

2/ Във всеки проект изпълняван от ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ отговорността се носи от Ръководителя/Кординатора на съответния екип/проект. Той ще има отговорността за въвеждането в действие на указанията и процедурите по закрила на детето в тяхната програма. При опасение и/или идентифицирано насилие върху дете, комуникацията минава през Ръководителя към Президента на ЗОНТА Клуб „Света София“, според съответната схема /Приложение 7/. Всяко окончателно решение е отговорност на Членовете на Управителния съвет ЗОНТА Клуб „Света София“.

3/ Всякаква информация, отнасяща се до злоупотреба, трябва да бъде документирана съобразно формуляр /вж. Приложение 8/, така че всички случаи да са регистрирани. Тази информация се пази секретно, а поверителността ще бъде уважавана. Поверителността ще бъде нарушавана само и ако е в най-добрия интерес на детето.

При установено насилие върху дете трябва да се сигнализират Отделите за закрила на детето/полицията.

4/ Разясняването на политиката и процедурите са част от въвеждащия процес за нови членове, сътрудници, доброволци или служители. Всички служители подписват Декларация /вж. Приложение 5/, че са запознати и приемат Политиката за закрила на детето, както и Декларация, че са запознати и приемат Етичния кодекс на ЗОНТА Клуб „Света София“ /вж. Приложение 6/.

5/ В изпълнение на дейността си ЗОНТА Клуб „Света София“ насърчава контактната мрежа с която осъществява съвместни проекти да реализира политика за закрила на детето, както и да спазва изискванията на българското и международно законодателство за защита правата на децата /вж. Приложение 9/.

ЗОНТА Клуб „Света София“ поема много сериозно задълженията за грижа и всички проекти и програми са съобразени с Политиката за закрила на детето.

Транспортирането на деца или други организирани дейности са съобразени с изискванията на българското законодателство.

Писмени и визуални материали, използвани от ЗОНТА Клуб „Света София“, трябва да бъдат проверявани за това дали са неомаловажаващи и подходящи за децата. Снимки и филми на децата, както и уеб страници, трябва да показват уважение към децата, да бъдат в техен най-добър интерес и в съответствие с политиката на организацията по отношение на използването на визуални средства. Зонта Клуб „Света София“ има изработена политика за ползване на изображения и снимки на деца, която е неразделна част от настоящата политика /вж. Приложение 10/ и Декларация за информирано съгласие от родител/настойник/попечител за участие на дете и неговото фотографиране /вж. Приложение 4/.

Правила и процедури за закрила на децата

Подаване на сигнали за насилие

При провеждане на дейности:

1) При всяка дейност на ЗОНТА Клуб „Света София“, провеждана от представители на Администрацията, отговорността се носи от координатора на дейността. Той има отговорността за въвеждането в действие на указанията и процедурите по закрила на детето по време на съответната дейност.

2) При опасение и/или идентифицирано насилие върху дете незабавно се уведомява прекия ръководител на проекта или Президента на Клуба. Всяко окончателно решение е отговорност на Управителния съвет на ЗОНТА Клуб „Света София“.

3) При съмнение за насилие или вече установено насилие върху дете трябва да се сигнализират Отделите за закрила на детето/полицията.

При постъпване на сигнал за насилие в офиса на Администрацията:

1) Всяко телефонно обаждане, съобщение по електронната поща или физическо посещение от човек, предаващ информация за дете в ситуация на каквато и да е форма на насилие се приема за сигнал.

2) Всеки служител на Администрацията получил сигнал за насилие, трябва да информира отговорните служби (Отдел „Закрила на детето“ по район), прекия си ръководител, отговорния служител за закрила в организацията и да попълни формуляра от Приложение 4.

3) Заявителят се насочва към отдела „Закрила на детето“ според местоживеенето на детето, и успоредно с това, ако характерът на сигнала го предполага, се подава сигнал за безпризорно дете към полицията.

4) Заявителят получава консултация от служителя, отговорен за закрилата в организацията, за това как да оформи сигнала си и бива насърчен да изпрати сигнала си с копие до ЗОНТА Клуб „Света София“.

5) Ако заявителят търси информация за допълнителна подкрепа/консултация, получава насоки и контакти къде може да открие най-подходящата такава. Всякаква информация/сигнал, отнасящи се до злоупотреба, трябва да бъдат документирани във формуляр (вж. Приложение 8) и въведени в общ регистър. Документираната по случая информация се съхранява при строга конфиденциалност, която ще бъде нарушавана само ако това ще бъде в най-добрия интерес на детето.

Естеството на рисковете бива външно или вътрешно

 

Външни рискове или извън рамките на организацията, където децата са обект на злоупотреба в своите общности.

Приемане на сигнали за деца в риск от външни фактори

При получаване на сигнал /лично, чрез писмо, и-мейл или телефонно обаждане.

1/ Ако е за дете в риск, заявителят се консултира, как да оформи и подаде сигнала към Отдел за закрила на детето /ОЗД/ по местоживеене на детето /към полиция за безпризорно дете/ – съветва се да подаде сигнала с копие до Зонта Клуб „Света София“ и Омбудсмана на РБ, за да има по-голяма вероятност да му се отговори, а Зонта Клуб „Света София“ да има възможност да съдейства със всички възможни средства.

2/ Ако гражданин иска консултиране/информиране, чрез Център за обществена подкрепа /ЦОП/, то се насочва към техен консултант – в ЦОП има координати на всички ОЗД и РПУ в страната за информиране и насочване на гражданите към тях.

Вътрешни рискове или в организацията – децата са изправени пред риск от възрастни или други деца, на които имат доверие в самата организация.

Вътрешно проучване на ситуацията

Като организация, която внася знание и опит в насока подпомагане развитието на деца и младежи, едно вътрешно проучване на ситуацията може да е само в подкрепа на детето и на официалното разследване.

1/ Вътрешното проучване ще проследи дали всички процедури по Политката за закрила са спазени: подбора на човека, който е обвинен, неговото обучение, въвеждане, супервизия, запознаване с политиката, псдписана Декларация и др.

2/ Вътрешното проучване ще спомогне за надграждане и усавършенстване на процесите в организацията.

3/Във вътрешното проучване могат да бъдат включени и външни за организацията експерти, напр. терапевт или консултанти работещи в сферата на детското развитие.

Всички доказани и предполагаеми нарушения на политиката за закрила на детето биват незабавно съобщавани на експерта по закрила на детето. Той има следните задължения:

 • Регистрира получената информация при спазване изискванията за конфиденциалност и стартира съответната процедура за разглеждане на съмнения, твърдения или жалби за оказано насилие над дете, недопустимо поведение или неправилно използване на визуално изображение на дете;
 • Отговаря за разпространение на политиката и за запознаване на всички служители, доброволци и партньори с нея;
 • Отговаря за провеждане на обученията на новоназначените служители относно политиката за закрила на детето;
 • Оказва подкрепа на служителите, за които има съмнения, твърдения или постъпили жалби за насилие над дете, недопустимо поведение или неправилно използване на визуално изображение на дете;
 • Консултира и оказва подкрепа на комисията, която разглежда сигналите.
 • Отговаря за периодичния преглед на политиката и за нейното актуализиране.

ЗОНТА Клуб „Света София“ ще предприеме необходимите действия за защита на дете/деца, за които има сигнал, че са жертва на насилие, от продължаващо нанасяне на вреда по време и след инцидент или съмнение за такъв.

Данните за контакт на експерта за закрила на детето на ЗОНТА Клуб „Света София“, местните органи по закрила на детето, полицията и спешна медицинска помощ ще бъдат поставени на видно място и ще бъдат лесно достъпни.

ЗОНТА Клуб „Света София“ си запазва правото да предприема дисциплинарни действия срещу всеки, чиято вина е доказана по време на разглеждане на сигнала. При установено насилие върху дете трябва да се сигнализират Отделите за закрила на детето/полицията.

Правилата са разработени с оглед гарантиране закрилата на децата, както и за предпазване на възрастни от лъжливи обвинения в неподходящо поведение или злоупотреба/насилие. Тези правила се отнасят за служителите, доброволците, членовете на управителния съвет на организацията, изпълнителите по договори и спонсори.

Служителите на организацията не допускат дискриминация, предубеждения и грубо отношение и език, основани на раса, култура, възраст, пол, увреждания, религия, сексуална ориентация или политически възгледи.

Процедурите за прилагане на практика на политиката за закрила на детето включват подаване на сигнал, документиране на сериозни нарушения и инциденти, дисциплинарни процедури, жалби, правила за работа с деца, недискриминация и равни възможности; всички процедури са свързани с политиката за закрила на детето и с наличната документация.

За дисциплиниране на децата се използват позитивни подходи. Категорично се забранява използването на физическо наказание и други мерки, поставящи децата в унизително положение.

Кадровият състав на сдружението трябва да се съобразява с начина, по който бива възприеман и по който изглежда, от гледна точка на използвания език, действията и взаимоотношенията с малолетните и децата.

Правила и насоки за поведение спрямо деца

Правилата и насоките за поведение спрямо деца са изработени и се съблюдават от

персонала с цел:

да се гарантират правата и безопасността на децата при работа със служители на организацията;

да се стимулира изграждането на атмосфера на подкрепа, сътрудничество и творчество при дейности с деца;

да се насърчава и развива професионализмът сред служителите на организациите, ангажирани с деца, и съблюдаването на правата на децата.и по-специално тяхното включване в решения и дейности, които се отнасят до тях

Служители и сътрудници, общуващи и работещи с деца

ЗОНТА Клуб „Света София“ счита за важно членовете, служителите или сътрудниците на организацията, общуващи и работещи с деца:

да са наясно с възможните непосредствени ситуации, които могат да изложат децата на риск;

да планират и организират работата и работното място така, че да сведат възможните рискове до минимум;

да се стремят да поддържат култура на откритост, така че всички възможни проблеми или опасения да бъдат изказвани и обсъждани свободно;

да са сигурни, че между служителите съществува чувство на отговорност, така че всяка зловредна или потенциално рискова практика или поведение да бъде коригирана навреме;

да насърчават формирането и споделянето на мнение от страна на децата и младите хорапо въпросите, които ги засягат.

Служители и сътрудници, общуващи и работещи с деца

ЗОНТА Клуб „Света София“ счита за важно членовете, служителите или сътрудниците на организацията, общуващи и работещи с деца:

да са наясно с възможните непосредствени ситуации, които могат да изложат децата на риск;

да планират и организират работата и работното място така, че да сведат възможните рискове до минимум;

да се стремят да поддържат култура на откритост, така че всички възможни проблеми или опасения да бъдат изказвани и обсъждани свободно;

да са сигурни, че между служителите съществува чувство на отговорност, така че всяка зловредна или потенциално рискова практика или поведение да бъде коригирана навреме;

да насърчават формирането и споделянето на мнение от страна на децата и младите хорапо въпросите, които ги засягат.

Членове, служители или доброволци в организацията никога не трябва

да удрят или по друг начин физически да насилват деца;

да установяват сексуални взаимоотношения с деца;

да установяват взаимоотношения, експлоатиращи децата под каквато и да е форма;

да извършват действия, които биха могли да поставят децата в риск от насилие;

да поощряват или да участват в поведения на децата, които са нелегални или рискови за

самите тях;

да дискриминират по какъвто и да е било признак и да показват избирателно отношение,

изключвайки едни или други деца от даден процес;

да използват изрази, да дават предложения или да предлагат съвети, които са

неподходящи или оскърбителни за децата;

да се държат по физически или сексуално провокативен начин с или пред децата;

да заснемат и/или филмират деца и млади хора без тяхното съгласие;

да спят в една и съща стая или легло с дете, с което работят;

– да приемат в дома си дете или деца, с които работят.

 

Членовете, служителите или доброволците на ЗОНТА Клуб „Света София“ следва да отчитат факта, че може да им се наложи да работят с деца, които, поради обстоятелствата и злоупотребите, които са преживели, могат да използват взаимоотношенията, за да получат “специално внимание”. Възрастният винаги се счита за отговорен, дори и когато детето има съблазнително поведение. Възрастните следва да избягват да се поставят в компрометиращо или уязвимо положение.

С цел превенция и предпазване от злоупотреба с фото- и видеоматериали изобразяващи деца ЗОНТА Клуб „Света София“ е разработи отделна Политика относно използването на изображения и видеоматериали на деца /вж. Приложение 10/

Правила за запис на фотографски и други изображения:

− Всички деца трябва да бъдат подходящо облечени, според разбиранията за приличие в своето населено място или общност. Ако последното предполага по-разголен външен вид за децата, снимките следва да се подбират внимателно.

− Записаните изображения следва да отразяват някакъв вид дейност и по възможност да представят цели групи деца, а не отделни деца.

− Необходимо е да се упражнява надзор над фотографите и операторите и те да не бъдат оставяни сами с децата.

− Всички жалби и сигнали относно неприлични изображения, включително и такива, направени без знанието на децата, се отчитат и документират като всички останали сигнали за насилие над деца.

Правила за публикуване на изображения и лични истории/примери от практиката:

− Винаги трябва да се вземе разрешение и от родителите, настойниците или попечителитена детето и да се оповести ясно с каква цел ще бъдат вземани фото- или видеоматериалите, как и къде ще се публикуват и на какви правила се подчинява целият процес. (вж. Приложение 4).

– Преди да се използва дадена снимка, задължително е да се изиска разрешение от детето, което е изобразено на нея. (вж. Приложение 4)

− След дадено съгласие от децата, младите хора и отговорните за тях възрастни те дабъдат заснемани във фото- или видеоматериали:

 • в случаи на споделяне на лични истории/примери от практиката, имената на децатазадължително се променят с оглед запазване на тяхната конфиденциалност.
 • ако дадено дете или млад човек е вече продължително време включено в дейности на организацията, е допустимо да се разкрива само първото му име в публикации и други материали и то само в случай, че това няма да усложни проблеми, пред които то е изправено.

− Препоръчително е да се правят снимки, на които са изобразени най-различни деца – момчета и момичета, от различни възрастови групи и етнически групи, с или без увреждания.

Правила и насоки за събиране, използване и съхранение на информация, касаеща сигурността на децата:

Политиката за закрила на децата трябва да е винаги достъпна за всички заинтересовани страни – както във физическите пространства, в които се работи или предстои да се работи с деца, така и на уебстраниците, използвани от организацията.

Организацията изрично полага усилия всички аспекти на политиката и процедурите по закрила да се представят по подходящ за децата начин, в обем и със средствата, които ще им помогнат да ги разберат напълно.

Лична и контактна информация на децата се събира само във връзка с конкретна предстояща дейност и при условия, изрично договорени с възрастните, отговорни за децата.

Декларациите за родителско съгласие за участие на деца в дейности и всякакви събрани информации от деликатен характер се пазят в конфиденциалност във физическо и електронно копие.

Броят на служителите с достъп до контактната информация на децата е винаги сведен до практически необходимия за дейността минимум.

Въпреки многото си преимущества, използването на информационни и комуникационни технологии крие и рискове за децата, сред които:

неподходящ достъп до, използване или споделяне на лични данни (напр. имена, e-mail адреси и др.)

нежелан контакт между деца и злонамерени възрастни;

изпращане/получаване на обидно съдържание;

онлайн тормоз между връстници;

приканване и попадане в ситуации на сексуална злоупотреба.

Правила и насоки за използването на информационни и комуникационни технологии:

всяка опосредствана комуникация между служители на организацията и децата се извършва, съблюдавайки максимална откритост, яснота, прозрачност за всички включени в нея и подходящ тон;

съобщенията между служители и деца никога не трябва да съдържат обиден или увреждащ език.

информация, касаеща се за специфични детайли около предстоящи дейности с деца, не трябва да се разпространява до лица, които не са пряко засегнати от нея – не и преди момента на започването на тази дейност или за предпочитане – преди завършването на дейността;

при публикуване на статии или други материали, отразяващи вече приключила дейност, следва да се вземе под внимание дали в дейността участие са взели деца от уязвими ситуации; ако да, необходимо е да се извърши оценка на риска за злоупотреба с детето преди съответната информация да бъде публикувана. Имената на децата задължително се сменят с оглед запазване тяхната конфиденциалност.

 • Преди участие в каквато и да е дейност с деца и млади хора, техните родители/настойници/попечители се уведомяват за това, че участието на децата и младите хора е възможно само след тяхното (на родителите/настойниците/попечителите) информирано съгласие /вж. Приложение4/.

 

 • Като част от подготовката за провеждане на съответната дейност с деца, родителите/настойниците/попечителите или организация, която работи с тях и общува с ЗОНТА Клуб „Света София“, изпраща сканирано копие на коректно и изцяло попълнена декларация по e-mail.
 • Попълнените оригинали на декларациите за одителско/настойническо/попечителско съгласие се предават на присъстващите на дейността служители на ЗОНТА Клуб „Света София“ възможно най-скоро след началото на провеждането на дейността.
 • Всяка дейност трябва, преди началото си, да предвижда време и начин – за предпочитане, на живо – координаторите, фасилитаторите/обучителите и възрастните придружители, както и други възрастни, ако дейността включва такива, да се срещнат и да съгласуват конкретните си подходи за оценяване на и справяне с потенциални рискове пред безопасността и здравето на участващите деца. Също се споделя информация за налични в района на дейността опасности, както и центрове за медицинска помощ.
 • Всяка дейност трябва да предвижда, в началото на провеждането й, съгласуване на групов договор между възрастните и децата и младите хора, и между всички участници поотделно. Този групов договор трябва да отразява и предварително съгласуваните между възрастните изисквания и процедури за осигуряване безопасността на децата и младите хора.

ЗОНТА Клуб „Света София“ се стреми да осигури най-високите стандарти при подбора на членове, доброволци и служители. Управленския екип на сдружението се стреми да отговаря на най-високите стандарти при привличане и задържане на членове, доброволци и персонал.

Процедурата при подбор на членове, доброволци и служители в ЗОНТА Клуб „Света София“ включва стъпки, във всяка от които е интегрирана перспективата за закрила на децата.

Всички бъдещи членове, служители, доброволци и консултанти биват своевременно информирани за политиката на ЗОНТА Клуб „Света София“ във връзка със закрилата на детето.

Всеки нов член на преминава през въвеждащо обучение по предварително разработена програма, която цели да запознае обучаващите се с целите, функциите, организацията на работа в ЗОНТА Клуб „Света София“, както и с политиките и процедурите по отношение на закрилата на детето. Всеки нов член получава екземпляр от политиката и подписва декларация, с която удостоверява, че я е получил, прочел и разбрал.

Всеки член или доброволец получава първоначално и продължаващо обучение за начините за разпознаване и откликване на опасения за насилие над деца.

Доброволците, както и лицата, наети като независими изпълнители по договори, ще получат екземпляр от политиката на ЗОНТА Клуб „Света София“ за закрила на детето и ще трябва да подпишат декларация, с която удостоверяват, че са я получили, прочели и разбрали.

Всяка договореност между ЗОНТА Клуб „Света София“ и други организации – нейни партньори, които предоставят услуги на деца, ще изисква гаранции, че при тях съществуват политики и процедури за закрила на детето, с отчитане на факта, че липсата на такива политики може да постави децата и организацията в риск.

При подписване на споразумения за партньорство с организации работещи за и с деца, Зонта Клуб „Света София“ ще изисква една от клаузите от тях да се отнася до спазването на общи принципи и стандарти за закрила на детето.

Това е най-добрият начин да разберем колко далече или колко близо сме от покриването на определени стандарти за закрила на детето, както и да разберем къде са силните и слабите ни страни

Политиката се наблюдава и оценява, за да се провери нейната ефективност и надеждно прилагане. Това включва подържащи обучения, решаване на казуси, взимане на обратна връзка и обсъждания със заинтересованите лица.

ЗОНТА Клуб „Света София“ има ясна процедура за приемането и обработването на оплаквания. Всички получени оплаквания биват записвани и съхранявани на сигурно място.

Поверителността ще бъде зачитана при всякакви обстоятелства, освен когато е необходимо да се запазят най-добрите интереси на детето

Политиката ще бъде наблюдавана и оценявана, за да се провери, че всички средства за безопасност са на място и че политиката е правилно осъществена.

Процедурите трябва да бъдат въведени в действие и да се получи обратна връзка от всички основни страни включително деца, семейства и общности като част от оценяването.

Злоупотребата с дете е трудна и емоционална тема и за потърпевшото дете, и за служителите, работещи с него. Управленския екип на ЗОНТА Клуб „Света София“ ще подкрепя персонала, който се занимава със злоупотребите, а също така и онези служители, които са били свидетели на такъв инцидент. Тази подкрепа бива предлогана по подходящ начин на определения индивид и бива оказвана, докато има нужда от нея.

Оценката е средство, предназначено предимно за употреба от всеки един служител и неговия пряк ръководител, като ще се търси и участието на други членове на екипа, и по преценка на прекия ръководител участие на членове на Управителния съвет и/или организации-партньори, работещи в тясно сътрудничество с конкретния служител.

1) Оценката се осъществява всяка година, като тя може да се прави и по-често в случай на преценка и съгласуване между прекия ръководител и оценявания служител.

2) Обратната връзка трябва да бъде в писмен вид и се използва създадена за целта форма като приложение към Вътрешните правила на организацията).

3) Умения се определят в зависимост от длъжностната характеристика на съответния служител, изискванията за заемане на длъжността и Критериите за оценяване на служителите на ЗОНТА Клуб „Света София“ (като приложение към Вътрешните правила на организацията).

Изрично се използват и критериите „Етично отношение към деца“ и „Компетентно реагиране в случаи на деца, претърпели злоупотреба или изложени на риск“.

4) Оценяваните служители се окуражават да предоставят честна обратна връзка по отношение на управлението и други организационни въпроси.

5) Като част от оценката и в нейния край се изготвя план за развитие, който, при нужда, включва и мерки за повишаване капацитета на служителя, когато се касае до закрила на децата, участващи в дейности на организацията.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящата Политика влиза в сила от датата на утвърждаването и.
 • 2. Настоящата политика е одобрена и подписана от Президента на ЗОНТА Клуб „Света София“ и изяснява позицията на организацията относно правилата за професионално поведение и етични норми. Отнася се до всички служители, членове, консултанти и доброволци на сдружението.
 • 3. Политиката е разпространена сред членовете, служителите, партньорите, клиентите и контактната мрежа на сдружението. Тя е част от цялостната Стратегия за развитие на ЗОНТА Клуб „Света София“ и кореспондира с нейната Система за управление на качеството.
Zonta членство

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Принципи на работа при реализирането на проекти за детско и младежко развитие в ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ „СВЕТА СОФИЯ“

Децата имат права и семействата, възпитателите, учителите, гражданските организации, институциите и т.н са длъжни да ги уважават и да улесняват тяхната реализация. Тези права са взаимносвързани и взаимоутвърждаващи. Те зачитат гледната точка на детето и неговото активно участие в реализирането им, което зависи от степента на зрялост и се променя с възрастта.

Какво означава да прилагаме подход, основаващ се на зачитане правата на детето?

 1. Да осигурим пространство, в което децата, които са целева група на проекта да имат възможност да артикулират своите нужди, да изразяват свободно мнението си и това мнение да бъде вземано под внимание при планиране на всяка стъпка от реализацията на проекта.
 2. Резултатите и индикаторите на реализираните от нас инициативи и проекти да бъдат формулирани с ясното разбиране на правата на детето, които се стремят да защитят.
 3. Стратегията на инициативите и проектите реализирани от ЗОНТА Клуб „Света София“ да са в синхрон с ценностите, заложени в Конвенцията за правата на детето, ратифицирана от почти всички страни в света.
 4. Анализът на проблемите по които ЗОНТА Клуб „Света София“ реализира инициативи и проекти да показва ясно кои детски права са засегнати, кои институции имат отношение към опазването на тези права, каква е гледната точка на самите деца и възрастните, които се грижат за тях относно състоянието на правата им.
 5. Дейностите реализирани по инициативите и проектите на ЗОНТА Клуб „Света София“ да имат отношение към преодоляване на нарушения на конкретни права на детето и повишаване зачитането на тези права.
 6. Инициативите и проектите реализирани от ЗОНТА Клуб „Света София“ да съдействат за засилване на системните действия за зачитане на детските права (чрез подобряване на политики или закони).
 7. Инициативите и проектите на ЗОНТА Клуб „Света София“ да увеличават капацитета на институциите или организациите, които работят в посока зачитане правата на детето, да умеят да адресират както непосредствените проблеми, така и техните корени, с цел трайно премахване на причините за нарушаване на тези права.

Инициативите трябва да признават способностите, интересите и желанията на децата и да им позволяват да участват пълноценно в тях. Инициативите трябва да са изградени на принципа на пълноценната комуникация и справедливото разпределение на отговорностите и доверие между организациията и децата участници.

Какво означава да прилагаме подход, основаващ се на детското участие?

 1. Този подход се прилага към всяко дете, способно да артикулира своето мнение, отчитайки специфичния начин, по който малките деца и децата със специални потребности изразяват своето мнение.
 2. ЗОНТА Клуб „Света София“ създава подходящо време и място, за да могат децата свободно да изразяват своето мнение.
 3. Прилага се по отношение на всичко, което оказва влияние върху децата: техния дом, училище, общност и институции/правителство. Прилага се както по отношение на въпроси, които засягат детето като индивид (медицинско лечение, съдебни решения и др.), така и по отношение на въпроси, които засягат децата като група: училищно обучение, държавен бюджет, планиране на градската среда и др.
 4. Изисква отделянето на подходящо внимание на детските мнения, съобразено с възрастта на детето и неговите възможности.

Участието на децата и младежите е от първостепенно значение защото:

 • Помага за изграждането на умения, знания и самоувереност, които стимулират тяхното развитие;
 • Помага на възрастните да разберат по-точно нуждите на децата и да вземат информирани решения при създаване на детски политики, услуги и разпределяне на бюджет;
 • Предполага по-отговорни решения, свързани с децата и младежите;
 • Когато децата и младежите нямат възможност да изразяват свободно своето мнение, те стават по-лесно жертва на тормоз. Създаването на ефективни механизми за справяне с тормоза и насилието над деца и младежи изисква тяхното участие. Така в крайна сметка, участието на децата и младежите е основен фактор за осигуряване на адекватната им защита.

Детското участие в конкретен проект или програма зависи от:

 • Каква конкретна роля могат децата да изпълняват в даден проект/програма?
 • Каква форма или ниво на включване е най-подходящо за този тип работа?
 • Как проектът може да осигури ефективно и етично включване на деца и младежи?

Детското и младежко участие могат да бъдат както средство за постигане на целите на един проект, така и цел на проекта.

Примери за проекти, които използват детското участие като инструмент/средство за постигане на конкретна цел: включване на деца/младежи в изграждане на ефективен механизъм за справяне с насилието над деца; детско участие в програми за подобряване на достъпа на момичета от определени етнически групи до училище.

Примери за проекти, в които детското участие е цел: създаване на детски парламент; развитие на младежка мрежа, училищен съвет; общински детски съвет и др. в които децата са основните участници при формиране на политики, свързани с тяхното развитие.

Форми на детско участие

 • Консултативно: когато възрастните търсят мнението и гледната точка на децата, за да разберат по-добре техните нужди и да формират адекватни инициативи;
 • Колаборативно: по-висока степен на включване, при която децата участват активно във всяка фаза на планиране и реализация на инициативите;
 • Управлявано от децата (child-led): когато децата и младежите получават възможност сами да инициират дейности и да контролират процеса на изпълнението, а възрастните са в ролята на фасилитатори.

 

Ефективно и етично детско участие означава:

 • Прозрачно и информирано: децата са предварително информирани за формите на участие и начините за изразяване на мнение;
 • Доброволно;
 • Уважавано;
 • Подходящо;
 • Осъществявано в среда, която е подходяща за деца и с адекватни методи на включване;
 • Включващо: с чувствителност към специфичните нужди на деца от малцинства и различни култури;
 • Безопасно и отчитащо рисковете;
 • Отговорно: с възможност за оценка и обратна връзка.

ЗОНТА Клуб „Света София“ изпълнява своите проекти и инициативи по начин, който не дискриминира на основата на раса, цвят на кожата, пол, сексуална ориентация, език, религия, или други признаци на детето и неговите родители или настойници. Всяко действие, насочено към специфична група бива планирано по начин, който утвърждава равнопоставеността и включването.

Какво означава да прилагаме подход, основаващ се на недискриминация?

 1. Нито едно дете не трябва да бъде дискриминирано на каквото и да било основание: раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политическо или друго убеждение, собственост, увреждане, статут по рождение или по друг признак.
 2. Прилагането на подход на недискриминация не означава, че всички деца трябва да бъдат третирани по един и същи начин. Например, деца със зрителни затруднения могат да получат допълнително време за решаване на тестове, ако ползват Браилов език. Третирането на деца със специфични потребности по адекватен начин е вид позитивна дискриминация, която е оправдана, ако е в най-добрия интерес на детето.

 

Дискриминацията бива директна, когато една група деца се изключва директно от дейност поради някакъв признак, характерен само за тази група. Например: детски лагер, който не е достъпен за деца от ромски произход. Третирането на една група деца по различен начин, поради това кои са те, без това да е в синхрон с най-добрия интерес на децата.

Дискриминацията е индиректна или скрита, когато политиките и условията индиректно изключват една или повече групи деца, поради факта кои са те, например: политики, които затрудняват достъпа на деца от ромски произход до обучение, поради факта, че техният майчин език не е български и изпитват затруднения при овладяването на български език. Индиректна дискриминация имаме и когато не са взети необходимите мерки, за да се направи средата еднакво достъпна за всички деца, например, улесняване на достъпа на деца в инвалидни колички до училищната сграда, училищните тоалетни и класни стаи.

За да сме сигурни, че даден проект или инициатива се основава на принципа на недискриминация е необходимо да направим задълбочен анализ на целевите групи и да сме сигурни, че не изключваме една или повече групи деца и младежи, поради факта кои са те. Необходимо е да обърнем внимание на най-маргинализираните групи в съответната общност и да приоритизираме тяхното включване. Да вземем необходимите мерки за повишаване на осведомеността за състоянието на пренебрегваните групи деца и младежи; да сме готови да се застъпим и за групи, които са традиционно изключвани поради предразсъдъци и морални норми (например хомосексуалните, проституиращите и др.)

Критичен анализ на съществуващите практики
Таргетиране на най-маргинализираните групи
Адресиране на дискриминиращите практики с цел прекратяването им

Проектите, които адресират съществуващи дискриминационни практики обикновено включват елементи на повишаване на осведомеността, изостряне на чувствителността към дискриминацията и застъпничество за преодоляването й.

Инициативите и проектите трябва да са в най-добрия интерес на детето на две нива. Първо, действията и инициативите, насочени към конкретно дете са съобразени с неговите уникални характеристики и обстоятелства, при които живее. Второ, всички решения и действия, програмни или административни, които имат влияние върху отделни групи деца или децата като цяло, трябва да зачитат техния колективен интерес.

 

Какво означава да прилагаме подход, основаващ се на най-добрия интерес на детето?

 1. Да промотираме правата на детето и неговото благоденствие.
 2. Да осигурим видимост на децата и да ги издигнем до висок приоритет в процеса на вземане на решения за политики, социални услуги, икономически мерки и защита на правата.

Един проект е в най-добрия интерес на детето, когато:

 • Се грижи за благоденствието на детето, съобразено с неговите възрастови и културни особености, участието на семейството и индивидуалната история и опит на детето.
 • Отчита както непосредственото благоденствие, така и най-добрия интерес на детето в дългосрочен план (понякога между двете има известно напрежение).

Как определяме кое е в най-добрия интерес на детето?

Отправна точка е зачитането на всички права, отразени в Конвенцията за правата на детето. Ако детето е достатъчно зряло да изрази своята гледна точка, тя трябва да бъде взета под внимание, а не възрастните да решават вместо детето кое е в негов интерес. Холистичният подход при определянето на най-добрия интерес на детето взема предвид всички права, отразени в Конвенцията. Например, не е достатъчно детето да бъде отстранено от насилника в случаи на домашно насилие. Следва да се вземе предвид и правото на детето да бъде в контакт със своето семейство и своите приятели. Предоставянето на подкрепа, така че детето да остане в своята среда, като същевременно бъде защитено, изисква вземане под внимание на по-широкия контекст и на краткосрочния и дългосрочния интерес на детето.

Твърде често съществува напрежение между интереса на детето и интереса на други деца като група, на неговите родители или на обществото като цяло. Тези напрежения трябва да се отчитат и да се вземат балансирани програмни решения, които подкрепят най-добрия интерес на детето в дългосрочен план. Когато интересът на едно дете е в конфликт с интереса на неговата общност, политиката на програмата обикновено е в подкрепа на най-добрия интерес на детето. Например: интересът на едно момиче, което иска да завърши висше образование може да е в открит конфликт с интереса на една традиционна религиозна общност, в която момичетата се отказват от образованието си, за да създадат семейство. Но девойката трябва да получи подкрепа, за да се чувства добре, като бъде себе си, а не да бъде накарана да се срамува от себе си и да се откаже от желанието си в името на запазване на традицията.

Инициативите трябва да отчитат факта, че децата, семействата и общностите имат силни страни, ресурси и капацитет, които могат да служат като отправна точка при интервенциите. Задълбоченото изучаване и разбиране на социалния контекст и позитивните традиционни практики може да бъде здрава основа за устойчиви и ефективни дейности и възможности за защита на децата.

Какво означава да прилагаме подход, основаващ се на силните страни?

Поставяне на фокус върху това, което е желателно да се развие, вместо върху това, което е нежелателно и трябва да се отстрани. Процесът включва очертаване на възможностите, капацитета и ресурсите, които могат да бъдат използвани, за да се осъществи пълна реализация на правата на детето, а също така идентифициране на слабости, които ще бъдат преодолени чрез развитие на силните страни. Капацитетът на децата и техните общности може да се мобилизира, за да се създадат устойчиви интервенции, които изграждат мостове между жизнения опит на децата, системните структури и правителствените политики.

Инициативите за детско развитие традиционно са фокусирани върху проблемите и предизвикателствата, върху дефицитите и нарушенията на правата, вместо върху възможностите и силните страни, които децата, семействата и общностите могат да мобилизират. Инициативи, които се фокусират единствено върху проблемите и формират реакция тогава, когато те са налице, обикновено са по-скъпи и по-малко ефективни. Фокусът върху негативните страни може да формира усещане за безпомощност и провал, а също така създава зависимост от външни ресурси и подкрепа от страна на агенции за развитие, като обезкуражава общностите да се движат в посока на справяне с проблема със собствени усилия. Подобен подход обикновено действа отгоре-надолу и се планира от експерти, политици или други външни агенти. Той не успява да капитализира адекватно собствените ресурси на децата, техните семейства и общности. Нашият програмен подход зачита децата като агенти на промяна и приоритизира дейности, които стъпват върху собствените ресурси на общностите.

Подходът на развитие на силните страни е в синхрон с подхода, който се основава на зачитане на правата на детето и включва фокус върху зачитане мнението на децата, техните семейства и общности, вземане под внимание на техния житейски опит и позитивни традиционни практики.

Инвестираме в силните страни на децата и факторите на защита

Децата имат силни страни, умения и знания, които играят активна роля в анализирането на техния живот и генерирането на решения, свързани с развитието на техния потенциал. Например, децата, които живеят на улицата могат да извлекат значителна опора и източник на сила от солидарността на други, които са в същото положение, но тези силни страни обикновено остават незабелязани и на тези деца се гледа единствено като на жертви. Изключително важно е да се взема под внимание собствената гледна точка на децата по отношение на техния живот, но също така да им се предоставят възможности да използват своите изградени умения за справяне с предизвикателствата на ежедневието. Повишаването на уменията за справяне с предизвикателствата създава защита и увеличава детското участие. От своя страна, повишеното участие допринася за изграждане на нови умения и за увеличаване на защитата. Децата, които се чувстват защитени по-често участват, развиват умения и извличат полза от наличните възможности за развитие.

Зачитаме контекста, в който живеят децата

Подходът, основаващ се на силните страни предполага да изхождаме от разбирането, че децата не живеят в изолация. Те са част от атомарно или разширено семейство, те са ученици, членове на колектив, граждани на определени общности и на страната си. Разглеждането на детето като интегрирана част от социалната система може да бъде описано с термина: екология на правата на детето. Този модел отчита взаимосвързаното влияние на редица фактори и социални кръгове върху детското развитие. Този модел също така отчита как детето въздейства и допринася към своята социална реалност, като същевременно е повлияно от нея. Подчертава взаимосвързаността м/у детското развитие и благоденствието на общността/обществото. Този подход предполага да се работи с децата в семействата и в общностите. Той отчита както влиянието върху децата, така и кой носи отговорността за всяко едно влияние. Анализът, който стои в основата на този подход дава възможност да се набележат възможностите за въвличане на децата и техните общности в дискусия за подходящи стратегии за закрила на децата.

Мобилизираме местните ресурси и защитни механизми

Развитието, закрилата и участието на децата се постигат най-ефективно чрез мобилизиране на силните страни, мотивацията и въвличането на техните семейства и местни общности. Вместо да се разчита основно на решения, идващи отвън, подходът, основаващ се на силните страни се фокусира върху предоставяне на подкрепа на общностите да анализират техните собствени културни ценности, духовни вярвания и практики, така че последните да станат по-адекватни към нуждите на децата и да предоставят по-ефективна закрила. Това изисква да се промени гледната точка от фокусиране върху вредното влияние на традиционни култури към изграждане на стратегии, които са както културно-релевантни, така и същевременно вземащи под внимание гледната точка на децата и младите хора, както и на възрастните, които се грижат за тях.

Инициативите трябва да си дават сметка за евентуални неволни негативни влияния върху децата и младежите и да включват механизми за мониторинг и оценка на ефекта от изпълнението върху децата, както и възможности за ревизиране на подхода и дейностите с цел предотвратяване на навреждането на деца.

Какво означава да прилагаме подход, който не вреди на деца?

В света има много примери за инициативи с добри намерения, които в дългосрочен план са оказали вреда върху детското развитие, например, институционализирането на деца, изоставени от родителите си. Предотвратяването на вредата върху децата изисква да подлагаме на задълбочен анализ планираната инициатива, като вземаме предвид предишен опит в съответната сфера и научени уроци, както и утвърдени добри практики. Да отчитаме адекватно потенциалните рискове означава да бъдем открити и за потенциални негативни неочаквани последствия от своите действия.

Стратегия за прилагане на принципа „да не вредим на децата“

Да бъдем отворени за потенциалните негативни резултати, както и за позитивните. Понякога постигането на негативен резултат е успех само по себе си, тъй като то може да ни насочи в правилната посока. Важно е да споделяме извлечените поуки максимално широко, за да помогнем за повишаване на ефективността на други програми и проекти в същата област.

Основни практически стандарти при реализирането на проекти за детско и младежко развитие в ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ „СВЕТА СОФИЯ“

Независимо от модела на представяне на детско участие, ЗОНТА Клуб „Света София“ се води от няколко основни стандарта, които ръководят всяка дейност, инициатива и/или проект, които включват участие на деца и младежи. Основната цел на стандартите е да предоставят насоки кое е допустимо и кое не в процеса на участие, и как може да се гарантира благосъстоянието на самите деца при работата с тях.

1. Етичен подход:

прозрачност, честност и отговорност. Възрастните трябва да поемат отговорност да приложат тези принципи в своята работа с деца, като поставят техния най-добър интерес в основата на всяка една дейност или инициатива.

2. Доброволно участие.

Детското участие не трябва да се разглежда като задължение, макар че то носи със себе си определени отговорности. Децата участват в работата по конкретни теми и проблеми, но са свободни да прекратят участието си на всеки един етап от процеса.

3. Подходяща среда.

Средата, в която възрастните насърчават детското участие, трябва да е подходяща, безопасна и насърчаваща участието. Задължение на възрастните е да въведат промени, ако е необходимо да се подобри работното пространство.

4. Равни възможности.

Участието трябва да е възможно за всяко едно дете, което изрази желание, независимо от неговите възраст, пол, език, религия, етнически или социален произход, увреждане или друг статус. Възрастните трябва да се уверят, че различни дискриминиращи практики не възпрепятстват детското участие.

5. Служителите в организацията са уверени и работят ефективно.

Възрастните, които работят с деца и насърчават детското участие трябва да участват в непрекъснат процес на обучение и надграждане на знанията и уменията им по темата.

6. Участието гарантира безопасността и закрилата на децата.

Организацията, която насърчава детското участие, трябва да извършва работата си според ясно установени процедури и правила за безопасност.

7. Обратна връзка и оценка.

Възрастните поемат отговорност да дават информация на децата за тяхното участие и резултатите от него, както и своевременно да оценяват въздействието от детското участие.

Дефиниции

Чл. 1 от Конвенцията на ООН за правата на детето (КООНПД) гласи, че за „дете“ се определя всяко човешко същество под осемнайсетгодишна възраст. Националното законодателство на Р България и Законът за закрила на детето в частност (чл. 2) определя „дете“ като „всяко физическо лице до навършването на 18 години”.

Правата на децата са част от човешките права, но специфични, тъй като децата имат нужда

от специална грижа и закрила.

Конвенцията за правата на детето на ООН, ратифицирана от България през 1991 г., е международният договор в областта на правата на човека, който заедно с факултативните

протоколи към него урежда пълния каталог от граждански, политически, културни, социални и икономически права на всички деца, базирани на четири основни принципа: недискриминация, предприемане на действия във висшия интерес на детето, право на живот, оцеляване и развитие, и зачитане на възгледите на детето съобразно възрастта и зрелостта му. От тези принципи се ръководят действията на всички заинтересовани страни, включително на самите деца, за реализиране на техните права на оцеляване, развитие, закрила и участие.

Конвенцията също така помага за трансформиране на нагласите към детството чрез формулиране на минимални стандарти за третиране, грижа, развитие, закрила и участие, на които има право всяко лице на възраст до 18 години. Разпоредбите на Конвенцията утвърждават общото разбиране на обществата, че, за да бъдат реализирани правата на децата, е задължително да се закриля детството като период, отделен от живота в по-зряла възраст, за да се определи време, през което децата могат да растат, учат, играят и да се развиват.

Физическа злоупотреба:

Фактическа или потенциална физическа злоупотреба, причинена

от друго лице-дете или възрастен. Може да включва удряне, разтърсване, хвърляне, отравяне, горене или изгаряне, удавяне, душене, или всякакво друго физическо нараняване

на дете, включително и подправяне на симптомите или преднамерено влошаване на здравето на детето.

Сексуална злоупотреба:

Включва насилването или примамването на дете към сексуални действия, независимо дали детето е запознато или не с това, което се случва. Тези действия могат да включат физически контакт, включително проникващи или непроникващи действия.

Също може да включват намесата на децата в гледането или произвеждането на порнографски материали, или насърчаването им към неподходящо поведение.

Сексуална експлоатация на деца:

Форма на сексуална злоупотреба, която включва деца,

въвлечени в сексуални активности срещу пари, подаръци, храна, подслон, привързаност,

статукво или нещо друго, от което децата или техните семейства имат нужда. Тази форма на злоупотреба може да бъде свързана с манипулиране на деца, сприятеляване с тях,

спечелване на тяхното доверие и осигуряване на достъп до алкохол и наркотични вещества.

Този тип злоупотребяващи взаимоотношения между жертва и извършител се основават на

дисбаланса на власт, като възможностите на жертвата са силно ограничени. Тази форма на

злоупотреба може да бъде грешно разбрана от деца и възрастни като взаимоотношения,

базирани на взаимно съгласие.

Сексуалната експлоатация на деца се проявява по различни начини. Тя може да включва по- възрастен извършител, упражняващ финансов, емоционален или физически контрол над малолетно или непълнолетно лице. Може да включва и връстници, които манипулират или подтикват жертвата към сексуална активност, понякога в рамките на една банда или махала.

Тази форма може да се проявява и чрез организирана мрежа от извършители, които получават финансови облаги от трафик на деца в различни локации, за да участват в сексуални активности с голям брой хора.

Неглижиране:

В зависимост от контекста, ресурсите и обстоятелствата, неглижирането и

пренебрежителното отношение може да се определи като постоянен неуспех в посрещането на основните физически / психологически нужди на детето, които могат да прераснат в сериозно увреждане в детското здраве или развитие, като например ненабавянето на достатъчно храна, подслон и дрехи или небрежно отношение и безотговорност към основните емоционални нужди на детето. Неглижирането може да се състои в незаинтересованост на майката по време на бременност, употреба на алкохол и наркотични вещества, както и недостатъчна грижа за дете с увреждания.

Емоционална злоупотреба:

Постоянно емоционално малтретиране, което се отразява на емоционалното развитие на детето. Действията, свързани с емоционалната злоупотребамогат да включват забрана за свободно движение, унижаване, снизходителност, тормоз(включително кибертормоз), заплашване, сплашване, дискриминиране, присмиване и други форми на отношение, основано на отхвърляне или враждебност.

„Закрила“, според чл. 19, ал. 1 от КООНПД, се отнася до, както следва:

„Държавите-страни по Конвенцията, предприемат всички необходими законодателни, административни, обществени и образователни мерки за закрила на детето от всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления, докато то е под грижите на родителите си или на единия от тях, на законния си настойник или на всяко друго лице, на което то е поверено.“

 

По смисъла на българското законодателство, Законът за детето посочва, че:

„Чл. 10. (1) Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено,

нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Не се допускат никакви ограничения на правата или

привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход,

имуществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие на

увреждане.

Чл. 11. (1) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности,

неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно

развитие.

(2) Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство

методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на

въздействие, противоречащи на неговите интереси.

(3) Всяко дете има право на закрила срещу използване за просия, проституция,

разпространяване на порнографски материали и получаване на неправомерни

материални доходи, както и срещу сексуално насилие.

(4) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и

синдикални дейности.

Чл. 11а. (Нов – ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) Сведения и данни за дете не се разгласяват без

съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите

по чл. 7, ал. 1.

(2) В случаите, когато спрямо дете е предприета мярка за закрила, не могат да

бъдат разгласявани сведения и данни за детето без писмено становище на органа за

закрила, предприел мярката.“

(3) Когато детето е навършило 14 години, се взема и неговото съгласие за

разгласяване на сведения и данни.

Осъществява се посредством различни стратегии, програми, полиитики и дейности, насочени към социални, икономически и други области на обществената политика и се стреми да предотврати развитието на разстройство, процес или проблем, които все още не са възникнали. Включва всички, затова се нарича още и универсална превенция.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВИДЕОМАТЕРИАЛИ НА ДЕЦА ЗОНТА Клуб „Света София“

При използването на визуални средства, както фотографии, така и видео материали, наш ръководен принцип е да уважаваме достойнството при изобразяването на деца, семейства и общности.

ЗОНТА Клуб „Света София“ е организация за развитие, която оперира чрез местни клонове и работи с партньорски организации с цел подобряване живота на децата и младежите в България, като приветства всички усилия за защита на децата от всякакъв вид експлоатация, сексуална, комерсиална, физическа или емоционална.

ЗОНТА Клуб „Света София“ силно подкрепя Конвенцията на Обединените нации за правата на детето, която приема като първостепенно съображение най-доброто осигуряване интересите на детето (Чл. 3), заявява, че всяко дете има право на личен живот (Чл. 16) и защита от всички форми на експлоатация (Чл. 36). Ние осъзнаваме, че изображенията и снимките са съществен елемент в представянето на нашата работа пред обществото и други поддръжници и за набиране на средства, като същевременно се стремим да поддържаме достойнството на всеки, с когото работим и няма да използваме изображения, които са неуважителни или унизителни.

Този документ излага принципите, които следва ЗОНТА Клуб „Света София“, за да регулира използването на изображения на деца и техните семейства. Указанията по-долу ще бъдат от особена полза на екипите, които осъществяват контакт с децата и семействата.

При използването на визуални средства, ние спазваме следните принципи:

1. Уважаваме достойнството на субекта

 • Винаги искаме разрешение, когато правим снимки или видео материал за отделни случаи.
 • Съгласие за взимане и използване на снимки и случаи ще бъде търсено от родителите и от тези с родителска отговорност или директно от децата, когато те са на подходяща възраст (важи за деца навършили 14г, съгласно чл.11, ал.3 от ЗЗД).
 • Изобрзжения от фото банки се използват при цитиране на източника на снимката или видеоматериала.
 • Специално внимание ще бъде обръщано при заснемането на деца с увреждания, бегълци и хора в ситуации на конфликт и нещастия за точно обрисуване на контекста и едновременно с това уважаване на достойнството.
 • Когато е възможно, обясняваме на субекта целта на използване на снимките.
 • Никога не правим снимки на хора, които заявяват, че не искат да бъдат фотографирани.

2. Не експлоатираме субекта

 • Не манипулираме субекта по начин, който изкривява действителната ситуация (например: не молим някого да плаче, защото е пред камерата).
 • Ако е необходимо, в защита на конфиденциалността, имената на децата и семействата ще бъдат променяни. Никога не се публикуват цялото име и адрес на детето.

3. Стремим се да осигурим балансирано изобразяване на действителността в развиващия се свят

 • Избягваме стереотипите (например “социален работник се грижи за безпомощна жертва”).
 • Показваме хората, помагащи и работещи за себе си, а не като жертви.

4. Използваме изображенията правдиво

 • Историята за даден случай или разказ не е измислена, въпреки че може да бъде адаптирана или редактирана, за да се запази достойнството и конфиденциалността на субекта.
 • Не използваме изображение на едно нещо вместо друго (например: не използваме снимка на един проект за илюстриране работата по друг).
 • Където е възможно, използваме баланс от изображения (например: позитивни и негативни), за да отразят действителната ситуация.
 • Ако използваме изображение за нещо по-общо (например: илюстриране на проект, подобен на този, който се описва) изясняваме това в заглавието.
 • Не използваме изображение, което преднамерено грешно интерпретира действителната ситуация.
 • Ако използваме изображение, представящо ситуация-изключение, не го използваме по начин, който представя случая като обобщение.
 • Стремежът ни е субектът да отъждестви изображението и използването му като истинно, в случай че го види.

5. Поддържаме стандарти по отношение на стила и благоприличието, отговарящи на нашите ценности и на ценностите на хората, които ни подкрепят

 • Не използваме изображения, които са еротични, порнографски или неприлични.
 • Не използваме изображения на мъртви или голи тела, освен при изключителни обстоятелства.
 • Не използваме безпричинно изображения на изключително страдание.

6. Уважаваме възгледите на екипите по различните проекти, както и на партньорските организации

 • При събирането и използването на визуални средства се съобразяваме с отношението и съветите на екипите в различните проекти и партньорските организации.

7. При бедствия и нещастия ще се отнасяме положително към хората, на които помагаме

 • При всеки публичен материал, касаещ бедствия, ще следваме политиката на Принципите на Международния комитет на Червения кръст:

“При нашите информационни, публични и рекламни дейности ние ще зачитаме жертвите на бедствия като хора с достойнство, а не като безпомощни обекти.”

 • При тази дейност ще показваме обективни изображения на бедствия, при които са подчертани способностите и стремежите на засегнатите, а не само тяхната уязвимост и страхове.
 • Няма да губим уважение към засегнатите, а ще се отнасяме към тях като към равни партньори в действие.
 • Ще си съдействаме с медиите с цел да засилим обществената отговорност, но няма да допускаме външни или вътрешни стремежи към публичност да имат предимство.

8. Поддържаме високи технически стандарти

 • Стремим се да използваме само високо-качествени изображения.
 • Можем да използваме цифрова обработка на изображенията за по-добър творчески ефект, но не по начин, който преднамерено и подвеждащо изкривява обрисуваната действителна ситуация.
 • Не обработваме изображенията по начин, който подвеждащо изкривява реалната ситуация.
 • При видео-монтаж не изкривяваме подвеждащо реалната ситуация.

9. Поддържане на подходяща фото-библиотека

 • Изображенията ще бъдат скорошни и подходящи.
 • Всички изображения ще се пазят на едно място и ще бъдат напълно документирани.
 • Старите изображения ще бъдат архивирани.

1/ При поискване на съгласие, трябва да бъде обяснена целта на използване на снимките и конкретните случаи и ако е възможно, на родителите и децата да бъдат показани образци на публикациите, в които снимките или конкретните случаи могат да се появят. Това е добре да бъде направено от местен служител, известен на семейството.

2/ Процесът на обяснение и искане на съгласие се отнася до снимките, както и конкретните случаи, използвани за спонсорските програми и Интернет страницата на организацията.

3/ Фотографите, изпратени на място, трябва да бъдат внимателно инструктирани с цел заснемането на подходящи снимки, като имат готовност да приемат възможността субектите да се откажат от съгласието, което са дали предварително. Фотографите трябва да бъдат придружавани от местен служител на екипа, когато е възможно.

4/ Фотографите ще бъдат приканвани да представят документ за съдимост, ако това е възможно.

5/ Ще се поддържа регистър на публикациите, в които са били използвани снимки, за да се избегне използването на едно и също изображение за представяне на различни ситуации.