Zonta членство

Стратегия за развитие 2020-2022 на ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ „СВЕТА СОФИЯ”

КОИ СМЕ НИЕ?

 • Zonta Logo

  ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“

  е организация с идеална цел, създадена през 2004 година и фигурира в регистъра на БУЛСТАТ под №131471085. Организацията е регистрирана съгласно закона за юридическите лица с нестопанска цел и има за цел да търси и реализира подходи за овластяване на жени и изграждане на балансирано гражданско общество чрез реализиране на равни възможности и застъпничество.

 • Zonta Logo

  ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“

  е част от Зонта Интернешънъл световна организация със стогодишна история на изявени жени от различни професии, които заедно работят за подобряване статуса на жените в обществото чрез взаимопомощ и подкрепа.

 • Zonta Logo

  ЗОНТА Интернешънъл

  е почетен член на Обединените Нации и Европейския съюз и има статут на Генерален консултант към ECOSOC, ILO, UNESCO, UNICEF, UNIFEM към ОН и Европейския съюз. ЗОНТА Интернешънъл финансира проекти от Обединените Нации. Тя е един от създателите на устава на ОН през 1945-1948 г. в Сан Франциско.

Мисията на ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ е да овластява жени от различни общности да работят активно за своето социално развитие чрез образование и обучение.

За да постигне своята мисия ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ си поставя следните цели:

 • Насърчаване на сътрудничеството между неправителствен сектор, публичната администрация и бизнес организации за реализация на програми и инициативи в подкрепа устойчивото развитие и овластяване на жените и децата, за постигане на социално значима промяна.
 • Развитие на доброволчеството и филантропията. Ние подпомагаме развитието на доброволчеството и филантропията като инструмент за социална промяна и основен механизъм за насърчаване на солидарността като ценност.
 • Развитие на социално значими инициативи. Усилията ни са насочени в подобряване средата за развитие на граждански инициативи за стимулиране на равнопоставеност на половете и овластяване на жените, както и повишаване на обществения интерес към темата.

ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ предвижда свят, в който правата на жените са признати за човешки права, свят в който всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциали и в най-пълна степен, разполага с равни възможности, с достъп до образование и качествени услуги, и има възможност да прави информирани избори относно своя живот.

В такъв свят жените имат достъп до всички ресурси и са представени в позиции за вземане на решения на равни начала с мъжете.

В такъв свят никоя жена не живее в страх от насилие.

Основните ценности на които се гради нашата работа са:  

 • Подкрепа и застъпничество
 • Зачитане на различията и културна толерантност

Откритост и прозрачност

ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ работи за създаването на условия за диалог между различните култури и общности, основан на взаимно уважение и зачитане на общите ценности. В основата на всички стратегии и инициативи на ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ са залегнали Всеобхватните цели за устойчиво развитие, които определят дневния ред на ООН и по-специално цел № 5, а именно постигане на равнопоставеност между половете и овластяване на жени и момичета.

Нашите каузи:

 • Застъпничество за равенството между половете
 • Прекратяване на насилието, основано на пола
 • Прекратяване на детските бракове
 • Разширяване на достъпа до образование

ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ се гордее, че си партнира с организации, които споделят визията на ЗОНТА Интернешънъл за свят, в който правата на жените са признати за човешки права и всяка жена е в състояние да постигне пълния си потенциал. ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София‘ реализира успешно сътрудничество с неправителствен сектор, публичната администрация и бизнес организациите за реализация на програми и инициативи за овластяване на жените и децата за постигане на социална промяна и устойчивото развитие.

ПРИОРИТЕТ: ОВЛАСТЯВАНЕ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И ЖЕНИ

Цел 1: Развитие на политики за овластяване на деца и жени.

Мерки към Цел 1: Застъпничество за правата на жените и децата за създаване на реална промяна в съществуващото законодателство и реализиране на проекти, програми и кампании за овластяване на жените.

Цел 2: Промяна на нагласите на обществото към правата на децата и жените.

Мерки към Цел 2: Реализиране на проекти, програми и кампании за промяна на нагласите на обществото. Отстояване правата на жените в публичното пространство.

ЗОНТА В ДЕЙСТВИЕ

ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“  се застъпва по различни въпроси, свързани с равенството между половете и овластяването на жените. В допълнение към усилията ни за застъпничество, реализацията на образователни програми и проекти в подкрепа на жените овластяват тях и им предоставят възможности да живеят наравно с мъжете.

 • “МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО – КОЛЕКТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УКРЕПВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКОТО ОВЛАСТЯВАНЕ НА ЖЕНИТЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ДОСТОЕН ЖИВОТ С УСТАНОВЯВАНЕ НА РАВНОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ НА ПОЛОВЕТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА СРЕДА” – подкрепен от Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия, Столичен електротранспорт , Пазари “Възраждане”, Асоциация на жените предприемачи в България – Селена, Софийска опера и балет.
 • ПРОЕКТ „АКАДЕМИЯ ЗА ЖИВОТА“ проект, който е насочен към млади жени между 16 и 22 години, като ги овластява чрез обучение.
 • ПРОЕКТ „ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ И ВКЪЩИ – КАК ДА РЕАГИРАМЕ?”. ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ организира информационни срещи с ученици от столични училища.
 • ИНИЦИАТИВА „ПЛАН Z, ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ участва в дискусионни срещи със студенти обучаващи се в университети на територията на гр. София. Темите обхващат насилието над жени и неговата превенция чрез овластяване на жените и защита на техните права.
 • ПРОЕКТ „ПЛАН Z, ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ създаде онлайн платформа за овластяване и подкрепа на жени и момичета като превенция на насилието над тях. Платформата действа на национално ниво и има за цел да подобри социалния статус и ролята на жените и момичетата в обществото, както и да гарантира техните права http://planz.international/

ПРИОРИТЕТ: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО, ОСНОВАНО НА ПОЛА

Цел 1: Развитие на политики за превенция и елиминиране на насилието основано на пола.

Мерки към Целта: Застъпничество за правата на жените за създаване на реална промяна в съществуващото законодателство.

Цел 2: Промяна на нагласите на обществото към насилието над жени.

Мерки към Цел 2: Реализиране на проекти, програми и кампании за превенция на насилието, основано на пола, както и неговото тотално прекратяване. Отстояване на правата на жените в публичното пространство.

ЗОНТА В ДЕЙСТВИЕ

 • Реализация на кампания „ЗОНТА КАЗВА НЕ“ за елиминиране на насилието над жени Кампанията се реализира ежегодно под формата на тематични приемни, консултации, дискусии, конференции, кръгли маси и др. информационни събития.
 • ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА „ПЛАН Z подпомага жени и момичета в ситуация на насилие като приема сигнали и подпомага пострадалите. http://planz.international/

ПРИОРИТЕТ: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ БРАКОВЕ

Цел 1: Развитие на политики за прекратяване на детските бракове.

Мерки към Цел 1: Застъпничество за правата на децата и младите хора за създаване на реална промяна в съществуващото законодателство.

Цел 2: Промяна на нагласите на обществото към детските бракове.

Мерки към Цел 2: Реализиране на проекти, програми и кампании за превенция и прекратяване на детските бракове. Отстояване на правата на децата в публичното пространство.

Цел 3: Овластяване на деца и млади хора.

Мерки към Цел 3:

 1. Реализиране на проекти, програми и кампании за правата на децата и младите хора;
 2. Реализиране на проекти, програми и кампании за детско и младежко овластяване;
 3. Развитие на общност от деца и млади хора;
 4. Насърчаване на детското и младежко участие за промени във всички сфери на детското благосъстояние;

ЗОНТА В ДЕЙСТВИЕ

 • Z КЛУБ „СВЕТА СОФИЯ – СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ“ – членовете на клуба реализират собствени програми и проекти за правата, участието, овластяването и развитието на деца и млади хора.
 • ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО“ – който цели да се подпомогнат деца и младежи в училищна възраст да разберат своите права и да вземат участие в процесите на взимане на решения, които ги касаят.
 • ИНИЦИАТИВА „ЗОНТА ЗА РАВЕН ШАНС В ОБРАЗОВАНИЕТО“ – ЗОНТА Клуб „Света София“ реализира инициативата „За равен шанс в образованието“, която дарява компютърни конфигурации на деца в училищна възраст, които да им позволят да учат дистанционно.
 • ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКА ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ“ – проектът е насочен към развитие на лидерски умения в млади хора и тяхната реализация като младежки активисти. Проектът дава възможност за изграждане и укрепване капацитета на младите хора, чрез придобиване на нови умения и опит в работата по проекти.
 • УЧАСТИЕ В РАБОТНИ ГРУПИ КЪМ ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ – От 2021 г. ЗОНТА клуб „Св. София“ участва в работни групи към Столична община и местната власт в областта на младежкото овластяване и правата на жените.

ПРИОРИТЕТ: РАЗШИРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ

Цел 1: Развитие на политики за разширяване на достъпа до образовани

Мерки към Цел 1: Реализиране на проекти, програми и кампании за достъп до качествено образование на жени, деца и млади хора.

ЗОНТА В ДЕЙСТВИЕ

 • ИНИЦИАТИВА „ЗОНТА ЗА РАВЕН ШАНС В ОБРАЗОВАНИЕТО“ – ЗОНТА Клуб „Света София“ реализира инициативата „За равен шанс в образованието“, която дарява компютърни конфигурации на деца в училищна възраст, които да им позволят да учат дистанционно. 

ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ НА КЛУБА

Цел 1: Повишаване капацитета на организацията

Мерки към Цел 1:

 1. Реализация на проекти и програми в подкрепа на нашите каузи и капацитета на организацията.
 2. Насърчаване развитието на партньорски мрежи.
 3. Разработване на финансова стратегия и план за устойчивост на Клуба.

Цел 2: Разширяване на членството и обхвата на работа на Клуба.

Мерки към Цел 2:

 1. Реализиране на политика за привличане и ангажиране на членове;
 2. Развитие на мрежа от експерти и организации в различни области.

Цел 3: Утвърждаване на обществения образ на ЗОНТА Интернешънъл.

Мерки към Цел 3: Популяризиране на работата на ЗОНТА Интернешънъл и на ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“.

ЗОНТА В ДЕЙСТВИЕ

 • ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ реализира съвместни срещи с професионалисти и организации в различни области и сектори за надграждане капацитета на ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ и привличане на нови членове в организацията.
 • ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ внедрява добри практики и политики за организационно развитие.