УСТАВ НА „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВ. СОФИЯ”

СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ в oбществена полза

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /Изм. ОС 16.07.2020 г./ (1) „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ – СВЕТА СОФИЯ” (наричано по нататък Сдружението) е юридическо лице, регистрирано като Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза в съответствие с разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) Сдружението „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ” е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява своята дейност под наименованието :

Сдружение с нестопанска цел – „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ”.

което при необходимост се изписва допълнително и на чужд език както следва:

A NON FOR-PROFIT OGANIZATIONZONTA INTERNATIONAL CLUB OF SAINT SOFIA”.

(2) Кореспонденцията и всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа наименованието му, седалището, адреса, данни за регистрацията, включително и БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3 /Изм. ОС 16.07.2020 г./ „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ” е със седалище и адрес на управление:

Република България, гр. София, п.к. 1303, район Възраждане, ул. Антим І № 53, ет.2.

ЦЕЛИ

Чл. 4. /Изм. ОС 16.07.2020 г./ „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ” се създава с цел:

1.Сдружението е доброволна организация на физически лица и се създава за развитие на сътрудничеството между жени, включително и на международно равнище, в защита на техните основни права.

2.Основните цели на Сдружението са:

а/ да формира, изразява и защитава справедливостта, общочовешките права и фундаментални свободи на регионално, национално и глобално ниво;

б/ да подобрява правното, политическото, икономическото, образователното, здравното и професионалното положение на жените в местен и световен мащаб;

в/ да провежда обществено-полезна дейност, насочена към най-пълно и цялостно реализиране на жената в икономическия, политически и социалния живот, съобразно най-високите международни стандарти;

г/ да оказва помощ и да сътрудничи с всички държавни, обществени организации и физически лица, които застъпват целите на това Сдружение за подобряване правното, политическото, икономическото, образователното, здравното и професионалното положение на жената;

д/ да участва в разпространяването на информация относно целите и дейността на сдружението, на „Зонта интернешънъл” и на останалите „Зонта Интернешънъл” – Клубове;

е/ да подпомага осъществяването на идеалите за мир, добруване, справедливост и утвърждаване на етичните стойности в регионален, национален и световен план.

ж/ да оказва помощ и сътрудничи с всички държавни и недържавни органи, организации и физически лица, които защитават интересите на лица в неравностойно социално положение;

з/ да развива и защитава интересите на членовете си в съответствие със законите и настоящия устав;

и/ да организира дискусии и форуми, кръгли маси и др. под. по целия диапазон на женската проблематика, включително и с международно участие.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. /Изм. ОС 16.07.2020 г./ За постигане на целите си Сдружението:

а/ създава условия за делови, културни и духовни контакти между членовете на клуба и между тях и други физически и юридически лица;

б/ организира срещи, симпозиуми, семинари, конференции, курсове, изложби и прочие за обмяна на идеи в областта на професионална, научна и творческа реализация на жените;

в/ членува в „Зонта Интернешънъл” и осъществява контакти с други национални и международни организации със сходни цели;

г/ съдейства за установяване на възможности за участие на жените в стопанския и културен живот, като организира различни изяви /концерти, спектакли, изложби, бизнес срещи и др./; подпомага достъпа на жените до заетост и продължаващо образование;

 

д/ съдейства за организиране на издателска, рекламна, импресарска и търговска дейност във връзка с реализацията на целите на Сдружението;

е/ съдейства на държавни органи и научни органи в дейността им свързана с целите на Сдружението;

ж/ организира разрешени от закона дейности за реализиране на приходи с цел осъществяване на целите, задачите и дейността на Сдружението;

з/ изразява становища, изготвя предложения за нормативни актове и решения пред държавни органи, организации, стопански субекти и юридически лица, отнасящи се до практическото реализиране на целите на Сдружението;

и/ провежда просветна дейност, разпространява печатни и електронни материали за целите и дейността на Сдружението, както и на информация за сходни движения в световен мащаб;

й/ разработва самостоятелно проекти в областта на целите на Сдружението; съдейства и участва в проекти по чужда инициатива, съвместими с насоките на работа на Сдружението; кандидатства с проекти за държавно, европейско, международно и смесено финансиране, както и по всякакви други грантови схеми, в това число и такива, организирани от други ЮЛНЦ;

к/ участва в регионални, национални и международни прояви чрез мрежа от партньорски женски и младежки организации за осъществяването на своите цели;

л/ създава, организира и ръководи дейността на свое младежко подразделение – Z и Golden Z клуб и участва в проекти за финансиране по младежки програми;

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. /Изм. ОС 16.07.2020 г./ Сдружението ще осъществява дейността си в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА и ще разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на гражданското общество чрез подобряване правното, политическото, икономическото, образователното, здравното и професионалното положение на жените.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. /Изм. ОС 16.07.2020 г./. Предмет на дейност на Сдружението е:

 1. Разработване на информационен пул за новости и контакти;
 2. Организиране и провеждане на форуми за мотивация на успеха;
 3. Организиране и провеждане на иновационни салони за жени с идеи;
 4. Организиране на дискусии, форуми, кръгла маса по целия диапазон на женската проблематика, включително с международно участие;
 5. Обединяване усилията на лицата и институциите, работещи за подобряване правното, политическото, икономическото, образователното, здравното и професионалното положение на жената;
 6. Спомагане за възприемането, утвърждаването и развитието на общочовешките ценности, установени в глобален аспект;
 7. Организиране на мероприятия като срещи, конференции, курсове, семинари и др. форуми по проблемите относно възможностите на жената и най-пълното и реализиране в социален, икономически, политически и професионален аспект;
 8. Организиране на мероприятия за набиране на средства чрез спонсорство и дарения;
 9. Набиране на информация, необходима за дейността на Клуба.
 10. Осъществяване на всяка друга дейност, разрешена от закона, за постигане на целите на Сдружението;

СРОК

Чл. 8. /Изм. ОС 16.07.2020 г./ Сдружението „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ” се учредява за неопределен срок и осъществява функциите и дейността си в обществена полза, и при спазване на закона и принципите за доброволност, равенство и демократничност в управлението.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 9. Основните принципи за изграждането и функционирането на „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ” са:

 1. Доброволност на членството в Сдружението;
 2. Изборност на управителните органи, контрол и периодична отчетност на дейността им;
 3. Своевременно огласяване и осигуряване на публичност на всички проекти, действия и решения на ръководството на Сдружението;
 4. Представителството на Сдружението се осъществява от Председателя /Президента/.

 

Чл. 10. /Изм. ОС 15.06.2020 г./ В СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ” могат да членуват дееспособни физически лица, които могат да бъдат и чуждестранни лица с постоянно местожителство в страната, и които притежават високи професионални и лични качества, осъществяват самостоятелни или отговорни дейности в професионалната си сфера на реализация и се ползват с обществено признание, като приемат настоящия Устав и активно съдействат за постигане на целите, посочени в него.

Чл. 11. Членството в СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ” е доброволно и кандидатите подават мотивирана писмена молба до Управителния съвет след покана от Председателя на Комисията по Номинациите.

Всеки действащ член на Сдружението може да покани дадено физическо лице да стане член, като предложението се разглежда от Комисията по Номинациите и се гласува от Общото събрание.

В молбата или отделна декларация кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.

Чл. 12. Управителния съвет внася молбата за разглеждане и гласуване на следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

Чл. 13. Общото събрание на Сдружението може да реши да обяви даден свой член или да приеме ново физическо лице за почетен член, ако то се е отличило с някаква по-особена и нетипична дейност, в духа на „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”.

Лице, обявено за почетен член, няма право да заема изобрни длъжности в Сдружението и има право само на съвещателен глас в Общото събразние. Почетен член се освобождава от заплащане на имуществените вноски.

Чл. 14. Членовете на „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ” имат следните права:

 1. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи управление;
 2. Да участват в работата на Сдружението и да бъдат информирани за дейността му;
 3. Да ползват резулатите от дейността на сдружението, съгласно Устава;
 4. Да ползват имуществото и собствеността на Сдружението само доколкото това е свързано с реализирането на дейността на Сдружението и след възлагане с решение от управителните органи.

 

Чл. 15. /Изм. ОС 16.07.2020 г./ Членовете на „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ” имат следните задължения:

 1. Да спазват разпоредбите на Устава и да изпълняват решенията на органите на управление на Сдружението;
 2. Да са лоялни към Сдружението и неговите органи на управление и да съдействат за издигане на авторитета му, като не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му;
 3. Да съдействат за увеличаване имуществото на Сдружението;
 4. Да плащат установените с Устава имуществени вноски.
 5. Да работят активно за постигане на целите на Сдружението;

 

Чл. 16. /Изм. ОС 16.07.2020 г./ Членствените права и задължения с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт на физическото лице.

Чл. 17. „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ” отговаря за задълженията си със своето имущество, като членовете му отговарят за задълженията на Сдружението до размера на имуществените си вноски, определени с този Устав и кредиторите нямат право да предяват права към личното им имущество над този размер.

Чл. 18. (1) Членството в Сдружението се прекратява:

 1. С писмено волеизявление на член, отправено до Управителния съвет на Сдружението;
 2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическо лице;
 3. С изключване;
 4. При невнасяне на имуществените вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението;
 5. С прекратяване на Сдружението по съответния законов ред.

 

(2) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:

 1. Грубо нарушава предвидените в чл.15 от Устава задължения;
 2. Системно и грубо нарушава разпоредбите на Устава;
 3. Извършва други противозаконни действия, които правят членството му несъвместимо.

(3) Отпадането на член от Сдружението за невнесена имуществена вноска и за системното му неучастие в дейността се констатира от Управителния съвет, който го доклада на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

Чл. 19. При прекратяване на членството, Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството в Сдружението дължи просрочени вноски за периода на членството си.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20. Органите на „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ” са :

 1. Върховен орган на Сдружението – Общо събрание;
 2. Управителен орган на Сдружението – Управителен съвет /Клубен борд/
 3. Председател /Президент/
 4. Постоянни комисии

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. Общото събрание на Сдружението се състои от всички членове физически лица, които участват лично.

Чл. 22. (1) Компетентност на Общото събрание:

 1. Изменя и допълва устава;
 2. Определя дейността на Управителния съвет и определя отчитането на стопанската дейност на Сдружението, като за целта приема вътрешни актове;
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет /Клубен борд/;
 4. Приема и изключва членове;
 5. Взема решения за създаване на постоянни и/или временни комисии, консултативни и работни групи и избира техните представители;
 6. Взема решение за прекратяване на Сдружението;
 7. Приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
 8. Приема годишния бюджет на Сдружението;
 9. Взема решения за размера на имуществените вноски и текущия членски внос;
 10. Приема отчета за дейността и управителния съвет;
 11. Отменя решенията на другите органи на управление, които противоречат на Закона, устава и другите вътрешни актове;
 12. Взема решение и делегира права на Управителния съвет /Клубен борд/ за разпореждане с недвижимите имоти на Сдружението, както и тяхното обременяване с тежести;
 13. Взема решения и по други въпроси, предвидени със Закон или с настоящия Устав.

 

(2) Правата на Общото събрание по ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 10 и 11, не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

Чл.22. (1) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите отгани на Сдружението и членовете му.

(2) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(3) Съдебните спорове могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация на Сдружението от всеки заинтересован член или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решение.

Чл. 23. Решенията на органите на Сдружението, взети в нарушение на Закона и Устава, подлежат на обжалване пред Общото събрание по искане на заинтересован член, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет /Клубния борд/ или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ”

(2) изм. ОС от 28.05.2007г. Ако при искане на членовете, Управителният съвет /Клубният борд/ не отправи в двумесечен срок писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сружението по искане на заинтересованите членове или натовареното от тях лице.

(3) Освен ако друго не се реши от Управителния съвет /Клубния борд/, всеки месец се провеждат редовни общи събрания /месечни срещи/, които се свикват от член на Управителния съвет /Клубния борд/ с електронна покана или устно, която съдържа датата, мястото, началния час на провеждане и дневния ред.

Чл. 25. (1) Заседанията на Общото събрание се провеждат в подходящо помещение в населеното място по седалището на Сдружението.

(2) /изм. ОС от 16.07.2020 г./ Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, или чрез изпращане по електронна поща до адреса на всеки от членовете, най-малко един месец преди насрочения ден. За целта членовете попълват и подават пред Управителния съвет декларация с посочване на своя електронен адрес.

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

Чл. 26. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе след това независимо колко членове се явят.

Чл. 27. При провеждане заседание на Общото събрание се съставя протокол, съпроводен от списък подписан от присъствашите членове. Протоколът с прикрепения списък и материалите по свикването и провеждането на Общото събрание се завеждат в нарочна книга.

Чл. 28. (1) При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас.

(2) Член на общото събрание не гласува при решаване на въпроси отнасящи се до:

 1. него, негов съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител и може да наложи или възпрепятства вземането на решение.

Чл. 29. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите – 50% + 1 гласа (обикновено мнозинство).

(2) Решенията по чл. 22 , ал. 1, т. 1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от присъстващите (квалифицирано мнозинство).

(3) По въпроси, които не са включени в обявения с поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако не присъстват всички членове на Сдружението или ако протокола от събранието не се подпише без забележки и възражения и от неприсъствалите членове на Сдружението.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /КЛУБЕН БОРД/

Чл. 30. (1) Управителният съвет /Клубният борд/ се състои от 5 (пет) лица, членове на Сдружението, като от състава му Общото събрание избира Председател /Президент/, Заместник Председател /Вицепрезидент/, Ковчежник, Секретар и Координатор.

(2) /изм. ОС от 16.07.2020 г./ Мандатът на Управителния съвет /Клубния борд/ е 2 (две) години, като неговите членове могат да бъдат преизбрани за не повече от 2 последователни мандата, с изключение на председателя /Президента/ и заместник-председателя /вице-президента/, които се избират само за един мандат.

Чл. 31. Управителният съвет /Клубният борд/ има следните правомощия:

 1. Представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. Разпорежда се с имущесвото на Сдружението при спазване на Закона и Устава;
 4. Подготвя и внася в общото събрание проект за годишния бюджет;
 5. Подготвя и внася в общото събрание отчета за дейността на Сдружението;
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително тази в обща полза и носи отговорност за това;
 7. Определя адреса на Сдружението;
 8. Приема правилата за работата си;
 9. Взема решения по всички други въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
 10. Изпълнява всички други задължения, които се изискват по вътрешните правила и процедурните правила на „Зонта Интернешънъл”.

 

Чл. 32. (1) Заседанията на Управителния съвет /Клубния борд/ се свикват и ръководят от Председателя /Президента/. Заседанията се провеждат не по-рядко от веднъж на 1 месец.

(2) Председателят /Президентът/ е длъжен да свика в седемдневен срок заседание на Управителния съвет /Клубния борд/ при писмено искане на 1/3 (една трета) от членовете на Управителния съвет /Клубния борд/, след този срок всеки заинтересован член на Управителния съвет /Клубния борд/ може да го свика.

(3) При отсъствие на Председателя / Президента/ заседанието се ръководи от Заместник Председателя /Вицепрезидента/, а и при негово отсъствие – от определен от Управителния съвет /Клубния борд/ негов член.

Чл. 33. Заседанието е редовно, ако на него са присъствали повече от половината от неговите членове. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяващо участието му в обсъждането и вземането на решение. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 34. (1) Решенията на Управителния съвет /Клубния борд/ се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 31, т. 3 и 6 от Устава и чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протокола за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове.

Чл. 35. Членовете на Управителния съвет /Клубния борд/ на Сдружението носят солидарна отгвороност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/

Чл. 36. Общото събрание избира от състава на Управителния съвет /Клубния борд/ Председател /президент/ за срок от две години, колкото е и мандата на Управителния съвет /Клубния борд/.

Чл. 37. (1) Председателят /Президентът/ на Сдружението:

 1. Представлява Сдружението пред трети физически или юридически лица и пред държавните органи и институции;
 2. Организира изпълнението на Решенията на Управителния съвет;
 3. Свиква заседания на Управителния съвет при спазване на изискванията на Закона и устава;
 4. Ръководи текущата дейност на Сдружението;
 5. Член е ex-officio на всички комисии /постоянни и временни/, с изключение на Комисията по номинациите.

 

(2) Председателят няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на Сдружението.

(3) За Председател /Президент/ може да бъде избрано лице, което най-малко една година е било член на УС /Клубния борд/. Това ограничение не се отнася за първия Председател /Президент/.

Чл. 39. Мандатът на Председателя /Президента/ се прекратява:

 1. При изтичане на срока, за който е избран;
 2. При решение на Общото събрание за предсрочното му освобождаване;
 3. При приемане на оставката му.

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ /ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ/

Чл. 40. Заместник Председателят /Вицепрезидентът/ подпомага изцяло дейността на Председателя /Президента/. Когато Председателят /Президента/ отсъства или не е в състояние да изпълнява поверените му функции, последните се осъществяват от вицепрезидента, на когото ОС може да възлага осъществяването и на други функции.

КОВЧЕЖНИК

Чл. 41. (1) Ковчежникът оперира с финансите и собствеността на сдружението, в изпълнение на взетите за това решения от ОС или УС.

(2) Подпомага изготвянето на годишния проекто-бюджет на Сдружението и съставя месечни финансови отчети пред УС.

(3) Член е ex-officio на Финансовата комисия.

(4) Не по-късно от 45 /четиридесет и пет/ дни след като приключи срокът на службата му, трябва да предаде всички книги и регистри на своя приемник.

СЕКРЕТАР

Чл. 42. Секретарят ръководи, координира и контролира функционирането на сдружението, като осъществява организационната подготовка на заседанията на Сдружението, подготвя и предлага на президента /вицепрезидента/ за утвърждаване проекта на дневен ред за заседанията на сдружението, води кореспонденция, която не е конкретно възложена на други членове на Сдружението или Съвета.

КООРДИНАТОР

Чл. 43. Координаторът има за основна задача да съдейства за осъществяване на контактите между членовете, като своевременно информира за предстоящи срещи, събрания.

Подпомага дейността на секретаря. Когато секретарят отсъства или не е в състояние да изпълнява поверените му функции, последните се осъществяват от координатора.

КОМИСИИ

Чл. 44 (1) Комисиите се избират от Общото събрание измежду членовете на Сдружението, извън тези в УС. Създават се 4 /четири/ постоянни комисии, като при необходимост техният брой може да се увеличава или намалява.

(2) Всяка комисия се състои минимум от 3 /трима/ души, измежду които се избира председател. Няма ограничение за броя на комисиите, в които да участва един член.

Чл. 45. Видове комисии, функции:

 • Комисия по статута на жените: организира и ръководи действията, предприемани в съответствие с предмета и целите на Сдружението по подобряване статута на жените, защита на общочовешките права и фундаменталните свободи. Комисията координира собствените служебни програми, идентифицира и развива международните служебни проекти, които са спонсорирани от „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” и администрирани от фондацията „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”; окуражава и подкрепя служебни програми на другите „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” – Клубове;
 • Комисия по организацията, членството и класификацията: следи за съответствието на Сдружението съгласно утвърдените изисквания на „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” за „ЗОНТА ИНТРНЕШЪНЪЛ” – Клуб; окуражава и извършва надзор върху организацията на нови клубове; утвърждава изискванията за членове на Сдружението и следи за тяхното спазване; следи за спазването на утвърдените класификации и привеждане в съответсвие с изискванията;
 • Комисия по връзките с обществеността, комуникациите и ООН: промоцира предмета и целите на Сдружението, разработва разбираем план за създаване на външна и вътрешна осъзнатост на идеите на „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”, чийто представител на местно ниво е настоящото Сдружение; окуражава положителните международни връзки, в това число и с ООН, техните агенции и другите организации, солидизиращи се с насоките на действие на „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”;
 • Финансова комисия: изготвя проект на годишен бюджет на Сдружението; изготвя и представя годишен финансов отчет на Сдружението; извършва проверка на документите, свързани с ръководството на Сдружението, за което съставя съответен доклад, който представя на УС и на годишното общо събрание; прави препоръка относно размера на годишния членски внос; следи за деловодното състояние на Сдружението и контролира дейността на Ковчежника и на Председателя / Президента/, когато тя е свързана с разпореждане с имущестово и средства на Сдружението;
 • При нужда се формира и Комисия по номинациите и членството, чиято основна задача е да формира условията и критериите за прием на нови членове в Сдружението, както и да следи дали отговарят на вече предвидените изисквания.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл. 46. Имуществото на Сдружението се състои от правото му на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от закона.

Чл. 47. (1) . /Изм. ОС 16.07.2020 г./ Източници на средства са имуществени вноски на членовете, стопанска дейност, определена подробно в чл. 46, дарения от физически и юридически лица и спонсорство.

(2) /приет от ОС 16.07.2020 г./ Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението, се извършват в зависимост от целта и финансовите му възможности.

(3) /приет от ОС 16.07.2020 г./ За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от ОС с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
 5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

(4) /приет от ОС 16.07.2020 г./ Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

Чл. 48. Вида и размера на имуществените вноски на членовете се определят от Общото събрание, което определя и начина на внасяне.

Общото събрание възлага на Управителния съвет /Клубния борд/ да определи начина на внасяне на имуществените вноски и членският внос, сроковете за внасянето им.

При необходимост Общото събрание с квалифицирано мнозинство (2/3) от присъстващите, може след приемане на годишния баланс да вземе решение за допълнителни вноски.

Чл. 49 (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, подчинена на условията и реда, определени от ЗЮЛНЦ:

 1. Придобива, поддържа и отдава под наем недвижими имоти, съоржения и движими вещи, предназначени за реализиране на целите му;
 2. Организира курсове и школи за самочувствието на жената като фактор в съвременното общество;
 3. Организира и реализира търговска дейност за производство и продажба на рекламни стоки, артикули и съоръжения;
 4. Извършва и други незабранени от закона дейности, пряко свързани с предмета му на дейност при условията на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

 

Чл. 50. /Изм. ОС 16.07.2020 г./ (1) Сдружението не разпределя печалба и ще ползва приходите от стопанската дейност за постигане на целите си.

(2) /приет от ОС 16.07.2020 г./ Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 4. финансовия резултат.

(3) /Изм. ОС 16.07.2020 г./ Годишните финансови отчети на Сдружението подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

(4) /приет от 16.07.2020 г./ Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението се заявяват за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията в законоустановения срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 51. Сдружението се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание;
 2. По решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението, ако не е учредено по законния ред и извършва дейности, които противоречат на Закона, обществения ред и добрите нрави, както и ако е обявено в несъстоятелност;
 3. При изключването му от „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”.

 

Чл. 52. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, при която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния орган или от определено от него лице, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, ликвидаторът се назначава служебно от Окръжния съд.

Чл. 53. /Изм. ОС 16.07.2020 г./ Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество по решение на Общото събрание се предоставя на друго юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза, което има същата или близка нестопанска цел. В случай, че не се вземе решение за предоставяне на друго юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза, имуществото се разпределя съобразно чл. 44 от ЗЮЛНЦ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 55. Сдружението има свои символи, знаме и емблема, печат, почетен знак, диплом и медал, които се определят от Общото събрание.

Чл. 56. За всички отношения, които не са уредени в настоящия устав се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият Устав е приет с пълно единодушие на заседaние на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ”, провело се на 20.07.2004 г., допълнен на заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ”, провело се на 28.05.2007 г., изменен на заседание на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ”, провело се на 26.03.2013 г., и допълнен и изменен на заседание на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЛУБ СВЕТА СОФИЯ”, провело се на16.07.2020 г.

Неразделна част от настоящия устав е и списъка с членовете на Сдружението, положили подписи при приемането му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Полина Кавръкова